تاثیر استرس کلمات بر معنای آنها

تاثیر استرس کلمات بر معنای آنها

 

نکات آموزشی این مقاله در آزمون آیلتس بسیار حائزاهمیت می باشند، چرا که شما را در افزایش و یادگیری ساختارهای تلفظی در امتحان اسپیکینگ توانمند خواهند ساخت. داشتن آمادگی برای آزمون آیلتس کار ساده ای نیست. یکی از چهار حوزه ای که نمره آزمون شما بر اساس آن سنجیده می شود؛ بخش pronunciation  است ؛ در حالت کلی تلفظ 25 درصد از نمره آزمون speaking شما را شامل می شود .

شاید شما از این موضوع اطلاع نداشته باشید، اما  روش تلفظ  کلمات ، لحن بیان آنها و مکث ها در یک مکالمه و intonation، همگی بخشی از pronunciation تلقی می شوند و در اینکه چگونه نمره آیلتس محاسبه می شود، تاثیر دارند. یکی از بخش های مهم pronunciation ، استرس کلمات و جملات است، اینکه چگونه یک کلمه را با استرس صحیح تلفظ کنیم؛ زیرا با تغییر دادن جایگاه استرس، نقش آن کلمه نیز ممکن است تغییر یابد. ما در این مقاله توضیحات کاملی در این مورد در اختیار شما قرار می دهیم.

اگر شما از الگوهای مناسب استرس در کلمات و مکالمات خود استفاده می کنید، در این صورت لازم است تلفظ خود را بهبود ببخشیده و در نهایت به افزایش نمره speaking آیلتس خود کمک کنید. در اینجا یک سوال بسیار کلیدی به ذهن می آید: استرس کلمات به په معناست ؟ در این مقاله آموزشی، گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ  سعی کرده تا استرس کلمات  و جملات را همراه با مثال های متنوع برای شما تشریح کند.

 

استرس کلمات به چه معناست ؟

در زبان انگلیسی اگر یک واحد کلمه ، بیش از یک بخش داشته باشد ، یکی از این بخش ها در زمان تلفظ استرس و تاکید بیشتری دارد ؛ به این پدید استرس کلمه گفته می شود. زمانی که کلمه ای دارای حروف صدادار بیشتری باشد، بخش استرس دار، طولانی تر تلفظ می شود و این به این معناست که یکی از صداهای حروف صدادار یا ( vowel)  بخش استرس دار دارای تلفظ بلندتر ، طولانی تر و تقریبا گام بلندتری در مقایسه با بخش های دیگر است .

حروف صدادار در زبان انگلیسی به شرح زیر می باشند:

a, i, e, u, o

 

اگر شما تلفظ درست یک کلمه را ادا نکنید و استرس را بر روی یک بخش اشتباه قرار دهید در این صورت شنوده و مخاطب شما متوجه منظورتان نخواهد شد .

لازم به ذکر است، تغییر در جایگاه استرس بخش ها نه تنها منجر به تغییر معنی لغات خواهد شد ، بلکه تمامیت مکالمه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، بخصوص در مورد کلماتی که تلفظ های مشابه دارند .

مثال: بیاید دو کلمه مشابه زیر را با هم مقایسه کنیم که بخاطر استرس، معنای آنها باهم فرق کرده است.


 con′test /ˈkɑːnˌtɛst/

con·test′ /kənˈtɛst/

 

اولین کلمه دارای ساختار دستوری اسم است و به معنای یک بازی و رقابت می باشد ؛ این کلمه با اجرای استرس در اولین syllable تلفظ می شود .

دومین کلمه فعل می باشد و الگوی استرس بر روی سیلاب و بخش دوم قرار گرفته است ؛ این کلمه با تغییر به معنی بحث و جدل در مقابل چیز دیگری است .

 

به مثال های زیر دقت بفرمایید :


)pre′sent   ′pre·sent)  

)ob′ject    ′ob·ject(   

(ex·port′   ‘export(

 

در اینجا اگه استرس در بخش دوم گذاشته و تلفظ شود کلمه، نقش فعلی به خود می گیرد، در حالی که اگر در بخش اول تلفظ شود، آن کلمه اسم خواهد بود. به طور مثال اگر استرس object در اول باشد، معنای آن "چیز یا یک شیء" است، در حالی که اگر در بخش دوم باشد، معنای آن،" مخالفت کردن" است.

اگر شما در مورد جایگاه استرس کلمات مطمئن نیستید، از فزهنگ لغت کمک بگیرید . در بیشترفرهنگ لغت ها  یک نماد کوچک () قبل از بخش استرس دار قرار گرفته است . برای اینکه بدانید دقیقا کلمه چگونه تلفظ می شود ،می توانید به فرهنگ لغت آنلاین  مخصوص تلفظ forvo.com  و Longman مراجعه نمایید.

 

قوانین استرس کلمات :

اکنون که شما به یک درک کلی در مورد الگوهای استرس کلمات دست یافته اید؛ لازم است قوانین و نکات ذیل را نیز به خاطر بسپارید :

• حروف صدا دار استرس بخش ها را دریافت خواهند کرد نه حروف بی صدا

• یک کلمه نمی توانند بیش از یک استرس داشته باشد؛ پس هر کلمه تنها از یک استرس بر خوردار است

• اگر یک لغت دارای دو ساختار دستوری  فعل و اسم می باشد دراین صورت اسم دارای استرس در اولین بخش است و کلماتی که فعل هستند دارای استرس در بخش دوم خود می باشند .

 

جایگاه استرس در جمله

در این بخش نیز به چندین قانون و نکته دیگر در مورد جایگاه استرس کلمات خواهیم پرداخت :

1- برای بیشتر کلماتی که دارای جایگاه دستوری noun هستند ، استرس همیشه بر روی بخش اول قرار می گیرد .

 

Parent

Embrace

Chicken

Knowledge

 

2- پیش وندها و پس وندها هیچگاه استرس نمی گیرند.

 

Effortless

Undo

Opening

Inside

 

به طور مثال در کلمه effortless، effort  ریشه و less  پسوند آن محسوب می شود و استرس نمی گیرد. در کلمه opening، open ریشه کلمه است و ing پسوند آن است، در نتیجه ing استرس نمی گیرد.

3- اگر یک کلمه به (er) ختم شود، استرس بر روی بخش ماقبل آن قرار می گیرد.

 

Teacher

Painter

Loser

Dancer

 

4- کلماتی  که به (ly) ختم می شوند و دارای سه بخش می باشند ؛ اولین بخش دارای استرس خواهد بود .

Perfectly

Quietly

Basically

Drunkenly

 

استرس در جملات

یکی دیگر از بخش های مهم تلفظ یا  pronunciation   استرس در جملات است  که تشکیل دهنده ریتم کلی یک جمله می باشد و در حالت کلی بر روی برخی از کلمات استرس اعمال شده و بر روی برخی دیگر استرسی وجود نخواهد داشت .

 

نکات مهم برای speaking  آزمون آیلتس :

در استرس جملات، لغات content، اغلب دارای استرس هستند ، در حالی که گروه لغات structural هیچ گونه استرسی ندارند . Contentبه لغاتی گفته می شود که دارای بیشترین بار معنایی هستند این کلمات شامل موارد زیل می باشند:

• اسم

• صفت ها(adjectives)

• فعل های اصلی

• سوالات wh همانند  who . where . when

• لغات منفی  همانند never ، neither، not و غیره

• افعال کمکی وجه نما همانند should ، could، might

• قید ها همانند carefully، loudly، quickly و غیره

 

اما از سوی دیگر کلمات structural  هیچ گاه استرس نمی گیرند ؛ این کلمات شامل موارد ذیل است:

• حروف تعریف : articles(a,an)

• حروف اضافه: prepositions

• صفات مالکیت همانند his، her، my و غیره

• حروف ربطی همانند but، and، or و غیره

در قسمت زیر مثال های درباره structural و Content  ارائه شده است :

 

1- They won’t go to school today.
2-  Allison’s father had a heart attack.
3-  Have you seen the new movie with Brad Pitt?
4-  I’ve never heard of that!
5-  I’m going back to Vienna for good.
6- The rain in Spain falls mainly on the plain.

سخن پایانی 

شما به عنوان یک داوطلب که قصد شرکت در آزمون آیلتس را دارید، می توانید با تمرین مداوم الگوهای استرس را در مکالمات خود تقویت کنید و در این صورت تلفظ شما به صورت کاملا اتوماتیک بهبود خواهد یافت .

 

لینک های مرتبط

معیارهای سنجش اسپیکینگ در آزمون آیلتس

اشتباهات رایج گرامری در آزمون آیلتس

راهکارهای جلوگیری از مِن مِن کردن در آزمون اسپیکینگ آیلتس

 

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه