اشتباهات رایج گرامری در آزمون آیلتس

اشتباهات رایج گرامری در آزمون آیلتس

 

یکی از مهارت هایی که برای یادگیری زبان انگلیسی بسیار مهم است ، مهارت رایتینگ است. اکثر شرکت کنندگان آزمون آیلتس به راحتی می توانند در مورد موضوعی صحبت کنند ، مثلا زمانی که در آزمون اسپیکینگ آیلتس از آنها می خواهند تا در مورد محل زندگی خود و یا تبلیغات صحبت کنند به راحتی می توانند اطلاعات خوبی در اختیار ممتحن آزمون آیلتس قرار دهند اما زمانی که بحث نوشتن به میان می آید، کمی باعث گیج شدن و دردسر داوطلبین می شود . یکی از مشکلات رایج در رایتینگ عدم توجه به نکات دستور زبان در آزمون آیلتس است . ما در این مقاله قصد داریم شما را با یک سری نکات کلیدی راجع به اشتباهات رایج گرامری در آزمون آیلتس آشنا کنیم .در ابتدا یک سری سوالات و جملات برای شما زبان آموزان عزیز طراحی کرده ایم و از شما می خواهیم قبل از اینکه پاسخ و تحلیل آن ها را در این مقاله ببینید ، دانش گرامری خود را بیازمایید و تک تک جملات را برای خود از نظر دستوری تحلیل کنید. بعد از بررسی پاسخ های درست ، اشتباهات خود را یادداشت کرده تا بتوانید رایتینگ انگلیسی خود را تقویت کنید .

حال بیایید با هم مثال های زیر را تحلیل کنیم. درابتدا از شما می خواهیم تا نگاهی به جملات انداخته و اشتباهات گرامری آنها را پیدا کنید. بعد از پیدا کردن این اشتباهات، شکل صحیح آنها را برای خود بنویسید و آنها را هرروز برای خود تکرار و تمرین کنید.

 

• The evidences show that wearing a seatbelt significantly reduces road accident fatalities.

• The fact wearing a seatbelt is most important safety measure that can be taken.

• The number of road accidents had declined last year.

• It is illegally to drive without a license or car insurance.

• The cost of insurance depends of several factors including age, experience and type of car.

• Organizations such as the AA can to provide assistance to motorists who break down.

• Many people which living in rural area have no choice but to travel by car.

• Buying a second-hand car is sometimes risky, inexperienced buyers can be easily cheated.

• There is numerous examples of illegal practices in the second-hand motor trade.

• Because the industry is poorly regulated and buyers are not always well-informed.

• The evidences show that wearing a seatbelt significantly reduces road accident fatalities.

• The evidence shows that wearing a seatbelt significantly reduces road accident fatalities.

 

اشتباهات رایج گرامری:

 

 Subject-Verb agreement

• Articles: a/ an/ the

• Countable/ uncountable nouns

• Prepositions

• Word class

• Relative clause

• Verb forms: modal/ infinitive/ gerund

• Tenses

• Run-on sentences

• Sentence fragments

 

احتمالا با اشتباهات بالا آشنایی دارید، اما برخی از آنها برای شما نا آشنا هستند. اساتید گروه آموزشی المپ قصد دارند تا موارد بالا را به صورت جزئی برای شما داوطلبان آزمون آیلتس تشریح کنند.در اینجا نکته به نکته ی هر تست را برای شما توضیح می دهیم و از شما می خواهیم تا کلیه نکات را به دقت مطالعه کرده و آنها را به دقت در رایتینگ آزمون آیلتس به کار ببرید.

 

The evidences show that wearing a seatbelt significantly reduces road accident fatalities.

The evidence shows that wearing a seatbelt significantly reduces road accident fatalities.

 

نکته evidence: در اینجا evidence غیر قابل شمارش است و جمع بسته نمی شود. پس ما evidences نداریم. در این تست، تطابق فاعل و فعل بسیار مهم است. بدین معنا که اگر فاعل مفرد باشد فعل هم باید مفرد باشد، اگر فاعل جمع باشد، فعل هم باید جمع باشد. پس evidence مفرد است و فعل آن باید s سوم شخص بگیرد.

 

در این قسمت لیستی ازاسامی غیر قابل شمارش رایج در زبان انگلیسی را به شرح زیر برای شما تهیه کرده ایم:

 

اسامی غیر قابل شمارش

 

برای اینکه خود را در این زمینه تست کنید، تست های زیر را تمرین کنید:

Practice: Choose the correct sentence in each pair.

 

1

َA) Many endangered animal are protected by the government.

B) Many endangered animals are protected by the government.

2

A) Your child is very adorable.
B) Your child are very adorable.

3

A) So many people is wasting their time on playing computer games!
B) So many people are wasting their time on playing computer games!

4

A) There are several problems with your plan.
B) There is several problem with your plan.

5

A) The old pond was full of fish.
B) The old pond was full of fishes.

6

A) My sister tell me to watch more documental movies.
B) My sister tells me to watch more documental movies.

7

A) The teacher always give me hard exercises.
B) The teacher always gives me hard exercises.

8

A) The number of cars on the roads is increasing.
B) The number of cars on the roads are increasing.

9

A) A lot of woman are studying science today.
B) A lot of women are studying science today.

10

A) Many new ideas spring from brainstorming.
B) Many new idea springs from brainstorming.

11

A) People that made a speech last week is truly eloquent.
B) A person that made a speech last week is truly eloquent.

12

A) This news rejoiced everyone.
B) These news rejoiced everyone.

 

پاسخ سوالات بالا

1.b  2.a  3.b   4.a    5.a     6.b     7.b      8.b     9.b     10.b      11.b       12.a

- نکته

برخی اسامی، اسامی جمع هستند همانند

news, aerobics, mathematics

برخی اسامی، باید همیشه جمع باشند همانند

glasses, jeans, scissors, goods

برخی اسامی وقتی جمع بسته می شوند شکل جمع آنها بی قاعده می شود. همانند

person  people

man  men

child  children.

 

The fact wearing a seatbelt is most important safety measure that can be taken.

The fact wearing a seatbelt is the most important safety measure that can be taken.(use of article)

 

Article ها همان حروف تعریف a/an/the هستند. برای صفات عالی حتما باید از حرف تعریف the استفاده کنیم.

• The most important

• The most beautiful

• The tallest

 

The number of road accidents had declined last year.

The number of road accidents declined last year (tense)

در این تست، زمان جمله اشتباه به کار رفته است. زمانی که از شاخص last استفاده می شود، یعنی زمان جمله باید گذشته ساده باشد و نه گذشته کامل. نشانه های گذشته کامل by، by the time، before و after است. پس در این تست همان declined صحیح است و نیازی به ساختار had declined نداریم.

 

It is illegally to drive without a license or car insurance.

It is illegal to drive without a license or car insurance.(word class)

بعد از linking verb ها ما باید از صفت و نه قید استفاده کنیم.

 

linking verbs

 

در این تست، illegal صفت است و illegally به خاطر داشتن پسوند ly قید محسوب می شود. اما نکته حائز اهمیت این تست این است که هر کلمه ای که پسوند ly بگیرد، قید نیست، ممکن است صفت باشد.

به طور مثال

Weekly , friendly, monthly, yearly

واژه های week، friend، month و year اسم هستند و با پسوند ly ترکیب شدند. ترکیب اسم با ly صفت است.

اما در کلمه illegally، illegal صفت است که در ترکیب با ly به قید تبدیل می شود.

در نتیجه ترکیب صفت با ly قید می شود.

 

The cost of insurance depends of several factors including age, experience and type of car.

The cost of insurance depends on several factors including age, experience and type of car (prepositions)

 

استفاده از حرف اضافه برای افعال بسیار مهم است. تغییر حرف اضافه می تواند باعث تغییر معنایی شود. شما زبان آموزان عزیز حتما باید افعال مهم را با حروف اضافه آنها حفظ کنید. در این تست فعل depend مهم است که حتما باید با حرف اضافه on همراه باشد.

 

Organizations such as the AA can to provide assistance to motorists who break down.

Organizations such as the AA can provide assistance to motorists who break down (verb form)

 

بعد از افعال modal حتما باید از فعل ساده استفاده کنیم. فعل ساده یعنی فعل بدون ing، بدون s ، بدون ed و بدون مصدر to. پس در این تست، بعد از can باید از فعل ساده provide استفاده کنیم.

 

افعال modal

• Can/ could

• Shall / should

• Have to, has to / must

• May/ might

• Will / would

برای مجهول کردن افعال زیرهم باید از فعل ساده be استفاده کنیم.

به طور مثال:

• Should be written

• Could be spoken

 

Many people which living in rural area have no choice but to travel by car.

Many people who live in rural area have no choice but to travel by car(relative clause)

 

در اینجا نکته گرامری مربوط به relative clause است. Relative clause ها همانند کلازهای وصفی مانند who، which، where، when، whom و ...هستند که کلمه ما قبل خود را توصیف می کنند. در این تست  از رابط وصفی which استفاده شده که برای توصیف people آمده است. اولا people انسان است و رابط آن باید who باشد و نه which ، رابط which برای توصیف موارد غیر انسانی استفاده می شود. همانند table، cat و ...... نکته دوم این تست این است که بعد از رابط ها فعل باید به شکل صحیح استفاده شود. ترکیب which با فرم ing فعل نادرست است. فرم های صحیح را در قسمت زیر مشاهده نمایید:

• People who live

• People who are living

• People who lived

• People who have lived

در نتیجه نمی توان ing فرم living را بدون فعل be استفاده کرد.

 

Buying a second-hand car is sometimes risky, inexperienced buyers can be easily cheated.

 Buying a second-hand car is sometimes risky. Inexperienced buyers can be easily cheated.

Buying a second-hand car is sometimes risky, so inexperienced buyers can be easily cheated.

 

در این جمله خطای run-on sentence داریم. اشتباه RUN-ON زمانی اتفاق می افتد که دو جمله وابسته به طور نامناسب به هم رابط داده شوند. در مثال اول ما دو جمله وابسته داریم که با کاما(،) به هم ربط داده شده اند. در صورتی که ربط این دو جمله باید از طریق نقطه باشد. اگر قرار باید از کاما استفاده کنیم، باید یک هم پایه ساز and، so، or، but و یا yet را درج کنیم.

 

There is numerous examples of illegal practices in the second-hand motor trade.

There are numerous examples of illegal practices in the second-hand motor trade(subject-verb agreement)

 

همان طور که در جمله اول می بینید، زمانی که از واژه numerous و یا several و یا many استفاده شود، یعنی به اسم جمع اشاره دارد. پس نباید از فعل مفرد استفاده کنیم. با numerous باید از فعل are استفاده کنیم نه is.

 

نکته: بعد از کمیت شمارهای زیر از اسم جمع استفاده کنید:

 

manya lot ofa great deal ofplenty oflots ofthe number of, numerous, several

 

Because the industry is poorly regulated and buyers are not always well-informed.

This is because the industry is poorly regulated and buyers are not always well-informed.(sentence fragment)

 

اما sentence fragment چه نوع اشتباهی است؟ آیا تا به حال راجع به این نوع اشتباهات شنیده اید؟

بیایید مثال اول را با هم بررسی کنیم. در مثال اول از رابط because استفاده شده است. رابط یعنی کلمه ای که دو عبارت وابسته را به هم وصل می کند. در این مثال از رابط because استفاده شده، در حالی که فقط یک جمله داریم. پس باید برای تکمیل جمله، از جمله دیگر استفاده کنیم. ما در اینجا از this is استفاده کردیم. در نتیجه در جمله دوم ما دو فعل is داریم با دو فاعل متفاوت که با رابط because به هم وصل شدند.

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه