موضوع اسپیکینگ آیلتس: ?what do you dislike about your job

 موضوع اسپیکینگ آیلتس: ?what do you dislike about your job

 

تقویت مهارت لیسنینگ یکی از معضلات اساسی است که زبان آموزان انگلیسی همیشه با این مورد مشکل داشته و نمی دانند که چگونه باید مهارت لیسنینگ خود را تقویت کنند. برای یادگیری زبان انگلیسی، هر زبان آموز باید هر چهار مهارت زبان انگلیسی خود را تقویت کند. به طور مثال برای تقویت reading به ویژه تقویت مهارت reading در آزمون آیلتس باید از یک سری راهکارهای کلیدی استفاده کرد همانند استفاده از کلید واژگان و تشخیص آنها در متون، تقویت مهارت skim و scan و تحلیل ریدینگ های آیلتس و غیره. برای تقویت مهارت اسپیکینگ در آزمون آیلتس می توان یک سری لغات ضروری را که در متون به کار رفته اند را حفظ کرد و از آنها برای تقویت مهارت رایتینگ و حتی اسپیکینگ استفاده کرد. اما چگونه مهارت لیسنینگ خود را تقویت کنیم؟ یکی از راه های تقویت مهارت شنیداری و مهارت شنیداری آیلتس گوش دادن به فایل های صوتی و پادکست های تهیه شده به زبان انگلیسی است. شما زبان آموزان زبان انگلیسی می توانید با گوش دادن به پادکست ها همانند British Council و Voice of America به تقویت مهارت شنیداری خود کمک کنید. گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ نیز با تهیه پادکست های آموزشی به کمک شما زبان آموزان عزیز آمده است.

 

تفاوت پادکست آموزش آنلاین المپ با سایر پادکست ها:

المپ در سری پادکست های خود علاوه بر اینکه موضوع مورد نظر را با تلفظ native برای زبان آموزان عزیز به زبان انگلیسی توضیح می دهد بلکه واژگان سخت را نیز به روش دو زبانه ارائه می دهد. همچنین در صورت لزوم به توضیح مترادف ها و متضاها و collocation ها و اصطلاحات در زبان انگلیسی می پردازد.

 

در پادکست زیر یکی از موضوعات رایج مکالمه و همچنین یکی از موضوعات مهمی که در مصاحبه های شغلی و آزمون آیلتس از شما می پرسند تحت عنوان ?what do you dislike about your job یعنی چه مسائلی را در شغل خود نمی پسندید را برای شما عزیزان توضیح می دهیم.

 

 

Examiner: what do you dislike about your job?

Candidate: Well, there is only one thing that annoys me very much … um …that’s my boss; he is very impatient and … er … lacks personality. He simply gets on my nerves.

 

Alternative answers:

I would say limited opportunities for advancement. Unfortunately, my job offers very little scope for promotion but, the other side of the coin is that it is it high-paid.

I think the most important drawback of my job is the unsocial hours …um… when I’m called, I have to be there at any time of day or night.

Actually, I enjoy everything about what I do. I suppose if I had to give up something, it would have to be paperwork. It is a bit of a problem.

What I like least about my job is the paperwork. It is an important task, but a challenge to keep up with. I have to document all the letters received and sent carefully.

Lack of structure in the company that I work for. Er… unfortunately, responsibilities, job descriptions and positions haven’t been clearly defined. It allows some of my workmates to slack off and I often end up having to pick up the extra work.

The only problem is the distance, my workplace is situated out of town, I have to spend lots of time commuting between […] and […].

It’s a dead-end job. I could see no future in my job. I’d hate to feel trapped in my job …um… and be stuck behind a desk. It’s so repetitive. I just sit there all day doing the same thing. when it comes to salary, I have to work from dawn to dusk to make ends meet. I’ve only been working there for six months but it seems like a lifetime.

To tell the truth, I am not cut out for an office job and I think I’m at the end of my rope.

The company that I work for has a very bad management structure, and top of that; it’s such a poorly paid job…um… I am underpaid, and can barely afford my expenses. I have reached a crisis point and…um… I’m getting absolutely nowhere in this job.

In a word ‘stress’. Intense work pressure is part and parcel of this job.

It’s a very challenging job and I’ve been under a lot of stress lately. The fact is that career life is not just a bowl of cherries! Anyway, I think I’d better take a few days off and relax.

 

دوستان المپ حالا یک سری واژگان مرتبط را برای شما آماده کرده ایم. لطفا آنها را برای خود چندین بار تکرار کنید تا بر روی تلفظ لغات، تسلط پیدا کنید:

 

Word Definition(English to English) Definition(English to Farsi)
Examiner  someone who is responsible for deciding the questions for a professional examination, or deciding whether people have passed it. ممتحن/ آزمونگر

dislike 

to not like someone or something; hate.

دوست نداشتن/ تنفر

Candidate 

a person who is competing to get a job or elected position.

نامزد/ کانديدا/ داوطلب

Annoy sb

to make someone angry.

اذيت کردن/ آزار دادن

boss

the person who is in charge of an organization and who tells others what to do.

رئيس/ مدير

Impatient (adj.)

easily annoyed by someone's mistakes or because you have to wait; not willing to wait for something to happen and becoming annoyed at delays.

بي صبر/ عجول/ بي حوصله

Lack sth/ lack of sth

the fact that something is not available or that there is not enough of it. کمبود/ فقدان

personality

the type of person you are, shown by the way you behave, feel, and think.

شخصيت

simply 

just; only; Simply is sometimes used for emphasis.

صرفا/ فقط

get on somebody’s nerves

if someone or something gets on your nerves, they make you feel annoyed or nervous a lot.

روي اعصاب کسي راه ر فتن/ کسي را عصباني کردن

Alternative

An alternative plan or method is one that you can use if you do not want to use another one.

متناوب/ اختياري/ انتخابي

Limited (adj.)

small in amount or number.

محدود

opportunity

an occasion or situation that makes it possible to do something that you want to do or have to do, or the possibility of doing something. فرصت

Advancement (n.)

the development or improvement of something.

پيشرفت/ ترقي

Unfortunately (adv.)

used to say that something is sad, disappointing, or has a bad effect.

متاسفانه

Offer

to ask someone if they would like to have something or if they would like you to do something.

پيشنهاد دادن

scope

the opportunity for doing something.

فرصت/ آزادي عمل/ دامنه/ گستره

promotion

the act of encouraging something to happen or develop.

ترقي

the other side of the coin

a different way of considering a situation, making it seem either better or worse than it did originally. روي ديگر سکه

high-paid (adj.)

used to describe people who earn a lot of money.

پردرآمد/ حقوق بالا

important

necessary or of great value.

مهم

drawback

a disadvantage or the negative part of a situation.

اشکال/ ايراد

unsocial hours

unusual hours that cause one to work when other people are spending time together.

ساعت هاي غير اداري/ ساعت هاي خارج از ساعت هاي کار

I’m called (passive)

to ask someone to come to you; the act of using the phone.

زماني که با من تماس مي گيرند

I have to

used to say that something is desired or should be done. مجبورم

day or night

at any time; with no time limitation.

شب و روز/ بدون وقفه

Actually (adv.)

in fact or really.

در حقيقت/ در واقع

 

برای مطالعه ادامه لغات این پادکست ، فایل زیر را دانلود کنید.

لغات مهم انگلیسی

 

همراهان عزیز المپ بعد از گوش دادن به پادکست و مطالعه لغات سخت حال وقت آن رسیده تا با لغاتی که در بالا بدان اشاره کردیم برای خود یک رایتینگ بنویسید. یعنی لغات بالا را در جمله و در آخر در یک پاراگراف به کار ببرید و یک مقاله بنویسید. با این روش می توانید به تقویت رایتینگ زبان انگلیسی و لغت خود کمک کنید.

در این قسمت یک فضای خالی برای شما دوستان در نظر گرفته ایم تا رایتینگ خود را در اینجا بنویسید.

 

رایتینگ انگلیسی

 

المپی های عزیز، سوالات زیر را خوانده و با توجه به متن به آنها پاسخ دهید.

Multiple Questions:

1- Inexperience can work against a ………. looking for a job.

a) examiner

b) emendator

c) candidate

d) participant

 

2-Businesses employing …………. workers will suffer also from the reform of national insurance.

a) high-paid

b) low-paid

c) paid down

d) paid up

3- Workers tend to ……on Mondays and Fridays.

a) cut off

b) lay off

c) put off

d) slack off

4-We worked……………, seven days a week.

a) on somebody’s nerves

b) from dawn to dusk

c) on the other side of the coin

d) ends meet

 

 

Answers of the multiple questions:

1) c    2) a       3) d      4) b    

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه