پادکست آموزش زبان با عنوان traffic

پادکست آموزش زبان با عنوان traffic

 

 

برای تقویت مهارت شنیداری به ویژه مهارت شنیداری آیلتس یک سری روش ها و نکات وجود دارد که می توانند روند بهبود listening را برای زبان آموزان تسریع کنند. یکی از این روش ها گوش دادن به پادکست های آموزش  زبان انگلیسی است.  اساتید گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ تلاش کردند تا با تهیه پادکست های مفید به تقویت زبان انگلیسی زبان آموزان کمک کنند. ما در این پادکست ها  که موضوعات آن اغلب از کتاب های مرتبط با زبان انگلیسی و متون آیلتس برگرفته شده است، در ابتدا در مورد موضوع مطالبی را برای شما آماده کرده ایم و سپس به توضیح لغات وعبارات مفید و کاربردی آن ها می پردازیم. همچنین یک سری سوال برای شما آماده کرده ایم تا بتوانید بعد از خواندن متن و گوش دادن به پادکست، پاسخ آن ها را بدهید. حال موقع آن رسیده تا متن زیر که مرتبط با ترافیک است و یکی از موضوعات رایج و متداول در آزمون آیلتس محسوب می شود را با هم بررسی کنیم. شما زبان آموزان محترم به ویژه زبان آموزان آزمون آیلتس می توانید بعد از گوش دادن به پادکست ترافیک، به راحتی در آزمون اسپیکینگ و رایتینگ آزمون آیلتس راجع به آن صحبت کرده و مطالب مفید بنویسید.

 

 Traffic

 

Causes and contributing factors: Traffic congestion is caused by different factors; bad weather, poor signal, timing, car accident, inadequate roadway capacity, insufficient number of roads, substandard road conditions, and increased number of cars; roads and transport services suffer when they are overused.

Urban sprawl and unplanned urban growth contribute to the traffic congestion of large cities.

 

Suggestions to reduce traffic: To employ traffic-calming measures; to apply automated traffic management systems to optimize traffic flow, to improve public transport systems, to encourage people to use more public transport, to provide carpooling facilities, to establish car sharing schemes, to ease traffic jams through radio reports, strict enforcement of traffic rules, to impose vehicle emission laws; a regulatory system planned to limit the number of cars on the roads could be introduced, to develop congestion charge zones- to ban private cars from entering certain areas of the city, to reduce high traffic flow in the central areas and raise investment funds for transport system, to increase the number of roads, to provide a safe network of walking and cycling routes.

 

المپی های عزیز به سوالات زیر توجه کنید و بعد از خواندن متن و گوش دادن به پادکست ترافیک به آن ها پاسخ دهید

 

Discussion Questions:

 

1. To what extent does traffic congestion negatively impact your daily quality of life?

2. How much does traffic congestion currently concern the city that you live in?

3. Do you think more cycle lanes are needed in your city? What would be some of the problems in providing

more facilities for cyclists?

4. How much can traffic congestion affect air quality?

5. Traffic congestion causes enormous costs in terms of the time we are stuck unproductively in our cars.

how can this problem be effectively addressed?

6. Banning single-driver cars is the most effective way to ease traffic.' How far do you agree?

 

 

 

در این جا به بررسی لغات کلیدی متن و معنای آن ها می پردازیم.

Keywords

 

Difficult words معنی لغات سخت
Causes and contributing factors علل و عوامل موثر
Traffic congestion ترافیک سنگین یا ازدحام ترافیکی
inadequate roadway capacity ظرفیت ناکافی در جاده ها و مسیرها
insufficient number of roads نابسامانی جاده ها
substandard road conditions شرایط غیر استاندارد در جاده ها
transport services خدمات حمل و نقل
Urban sprawl پراکندگی مراکز شهری
contribute مشارکت
traffic-calming measures اقداماتی جهت آرام شدن ترافیک
optimize بهینه سازی
traffic flow جریان ترافیک
public transport حمل و نقل عمومی
strict enforcement of traffic rules اجرای دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی
regulatory system سیستم نظارتی
ban ممنوعیت
investment funds صندوق های سرمایه گذاری
cycling routes مسیرهای دوچرخه سواری
Intelligent traffic system سیستم ترافیک هوشمند
Intersection تقاطع
Rush hour traffic ترافیک در ساعات پیک

 

 

Difficult words معنی لغات سخت
Read more about Traffic درباره ترافیک بیشتر بدانید
Intelligent traffic system سیستم ترافیک هوشمند
A smart traffic system سیستم ترافیک هوشمند
Traffic congestion ترافیک سنگین یا ازدحام ترافیکی
of a road so crowded with traffic از جاده ای که بار سنگین ترافیکی دارد و شلوغ است
CCZ
Congestion charge zone منطقه پر تراکم
Traffic flow جریان ترافیک
The number of vehicles passing a point in a time تعداد خودروهایی که در یک زمان از یک نقطه عبور می کنند
Car free zone مناطق بدون خودرو
Areas of a city reserved for pedestrian only مناطقی که دریک شهر که مختص عابر پیاده است
Road capacity ظرفیت جاده
maximum hourly rate at which vehicles traverse a point حداکثر نرخ ساعتی که خودروها از نقطه ای عبور می کنند
Traffic calming measures اقدامات آرام کننده ترافیک
Measures to reduce traffic اقدامات برای کاهش ترافیک
Alternate route مسیر جایگزین
Optional route مسیر اختیاری
Intersection تقاطع
A road junction یک تقاطع جاده ای
Junction اتصال
A point where multiple roads are joined نقطه ای که چندین جاده را به هم متصل می کند
Traffic jam راهبندان
When traffic is stationary or very slow وقتی تردد انجام نمیشود یا خیلی کند است
Radio traffic report گزارش رادیویی ترافیک
A radio report to reduce traffic congestion گزارش رادیویی برای کاهش حجم ترافیک
Road maintenance تعمیر و نگهداری جاده
function Any activity done to improve road conditions انجام هرگونه فعالیت برای بهبود شرایط جاده
Traffic laws قوانین راهنمایی ورانندگی
The laws which regulate vehicles قوانینی که برای تردد خودروهاست
Rush hour traffic ترافیک در ساعات پیک
A period of heavy traffic یک دوره ترافیک سنگین
Modes of transport روش های حمل و نقل
Means of transport, types of transport وسایل حمل و نقل، انواع حمل و نقل
Traffic control device دستگاه کنترل ترافیک
A sign/signal etc. for regulating/guiding traffic علامت/سیگنال و غیره برای تنظیم/هدایت ترافیک
ITS
Intelligent Transportation Systems سیستم های حمل و نقل هوشمند
Pedestrian zones مناطق مخصوص عابر پیاده
Car free zone: auto-free zones منطقه بدون خودرو: مناطق بدون ترددخودرو
Traffic volume حجم ترافیک
Traffic intensity, showing the amount of traffic شدت ترافیک، نشان دهنده میزان ترافیک

 

 

 

پاسخ سوالات discussion

 

1. To what extent does traffic congestion negatively impact your daily quality of life? Traffic can severely affect on many factors. These factors are so common in our life and we are indirectly influenced by the negative effects of traffic, such as quality of life, weather, timing and etc.

2. How much does traffic congestion currently concern the city that you live in? It severely affects on quality of life in my city. For example when living in a big city such as Tehran, you face lots of problems especially traffic congestion, urban growth, timing, and transportation.

3. Do you think more cycle lanes are needed in your city? What would be some of the problems in providing: Absolutely yes. They are so beneficial in our city. For example in Tehran, the municipality has provided lots of facilities to reduce traffic congestion, such as GPS bicycles. You can use them wherever and whenever you like.

4. How much can traffic congestion affect air quality? It depends. If the traffic congestion is reduced, it can positively affect on the air quality, but if it is high, the effect is completely negative. If the traffic flow is reduced, the network safety of walking and cycling route are increased.

5. Traffic congestion causes enormous costs in terms of the time we are stuck unproductively in our cars: absolutely true. For example about myself, I get stuck in traffic a lot and it is time-consuming. But I strive to make my time beneficial. I mean during traffic, I study some information by my cell phone or I reply my postpone messages.

6. Banning single-driver cars is the most effective way to ease traffic.' How far do you agree? I somehow agree. For example for myself, with no cars, it is hardly possible to go to my work without my private car. It is too far and crowded. Nowadays because of corona, it is too dangerous to transport by public transportation.

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه