شروع مکالمه در زبان انگلیسی

شروع مکالمه در زبان انگلیسی

 

حال و احوال پرسی و اینکه چگونه مکالمات خود را شروع کنید در گفت و گوهای روزمره بسیار مهم هستند. بیشتر مکالمات زبان انگلیسی با greeting شروع می شوند. حال اینکه چگونه مکالمه خود را شروع کنیم و چه سوالاتی بپرسیم به مکان و شخصی که قرار است با او صحبت کنیم، بستگی دارد. پس مکان و نوع شخصیت افراد و اینکه چقدر با طرف مقابل صمیمی هستید یا خیر،  رسمی بودن یا غیر رسمی بودن مکلالمات را تعیین می کنند. گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ تلاش کرده تا یک سری نکات را در مورد چگونگی شروع یک مکالمه به شما زبان آموزان عزیز آموزش دهد.

 

پاکست شماره 1

 

در اینجا یک سری نکات مربوط به greeting های رسمی و غیر رسمی به شما آموزش داده می شود:

Greetings

Most conversations in English, and in many languages around the world, begin with a greeting. In English you’ll find formal and informal greetings that can be used in various situations.

 

Word Definition
Greeting احوال پرسی
Formal رسمی
Informal غیر رسمی
Various situations شرایط متنوع

    


یک سری عبارات برای greeting رسمی

• Formal ways to greet someone include:

• Hello

• It’s a pleasure to meet you

• Good morning/afternoon/evening

 

Word Definition
Formal ways روش های رسمی
It’s a pleasure to meet you از دیدنتون خوشحالم/ خوشوقتم
Good morning صبح بخیر
Good afternoon ظهر بخیر
Good evening عصر بخیر/ شب بخیر

 

• یک سری عبارات برای greeting غیر رسمی

 

• Some informal greetings:

• Hi

• Hello

• Hey

• Yo!

• What’s up? – this is an informal way to say: how are you?

 

Word Definition
Some informal greeting برخی احوال پرسی های غیر رسمی
What’s up? !چه خبر

و حالت غیر رسمی

How are you?

 

 

سوال پرسیدن در شروع مکلالمه بسیار مهم است. شما باید بدانید در کجا و با چه فردی، چه سوالی بپرسید. به طور کلی اگر می خواهید سوالاتی را از طرف مقابل بپرسید، اول باید بدانید که طرف مقابل چه شخصیتی دارد و چقدر با او نزدیک و صمیمی هستید.

 

Questions

Questions are an important part of conversational English. It’s polite to ask about another person, to find out more about them.

 

 

Word Definition
Questions سوالات
Questions are important part of conversational English سوالات بخش مهمی از مکالمات انگلیسی هستند
It is polite مودبانه است
To ask پرسیدن
Find out = understand فهمیدن
Find out more about them بیشتر راجع به افراد بدانید

 

Generally when people start a conversation in English with someone they know it’s polite to enquire  about how the other person is.

 

پاکست شماره 2

 

Word Definition
Generally عموما
Enquire جویا شدن
How the other person is طرف مقابل چطوریه؟

 

• How’s it going?

• Hi, how are you?

• How’s your day going?

• Having a busy day?

• How’s life?

• How’s everything?

 

Word Definition
How’s it going? Hi, how are you?
Having a busy day? روزت چطور پیش میره؟
How the other person is روز شلوغی داشتی؟
How’s life? زندگی چطوره ؟
How’s everything? اوضاع چطوره؟

 

سوالات زیر را می توانید از هر کسی و در هر جا بپرسید:

 

And there are some basic questions that you can ask anyone, anywhere

• What’s your name?

• Where do you live?

• Where are you from?

• What do you do?

 

Word Definition
Basic questions سوالات ساده
Anyone هرکسی
anywhere هرجایی
What’s your name? اسمتون چیه؟
Where do you live? کجا زندگی می کنی؟
Where are you from? اهل کجایی؟
What do you do? کارت چیه؟

 

نوع سوال پرسیدن به عوامل مختلف بستگی دارد: مثلا به اینکه چقدر طرف را می شناسید و چقدر با او احساس نزدیکی و صمیمیت می کنید.

The type of questions you ask someone in a conversation depends on various factors.

1-How well you know the person

2-You would speak more formally to someone you’ve never met, to a work colleague , or to someone older than you. You would speak more casually to a good friend, and to people in your own age group.

3-It’s a good idea to wait until someone speaks casually with you before you speak casually with them. You may find that people will begin to use casual greetings with you over time, as you get to know each other better.

 

Word Definition
Type of the questions نوع سوالات
Depends on بستگی دارد
Various factors عامل های متنوع
How well you know the person چقدر طرف را میشناسید
you’ve never met کسی که تا حالا ندیده اید
Work colleague همکار
older than از شما بزرگتر
casually راحت صحبت کردن
own age group هم سن و سال

 

حال برای حال و احوال پرسی با کسی که تازه به شما معرفی شده است، از عبارات زیر استفاده کنید:

 

Someone you’ve just been introduced to:

• Nice to meet you!

• Pleased to meet you!

• How do you two know each other?

• So, what do you do for a living? – this means what do you do for a job?

• How long have you been doing that?

• Someone you haven’t seen for a while!

• How are you keeping?

• What have you been doing lately?

• How’s your family?

• Long time no see!

 

 

 

Word Definition
Someone you’ve just been introduced to کسی که تازه بهت معرفی شده
Nice to meet you! !از دیدن شما خوشحالم
Pleased to meet you! !از دیدن شما خوشحالم
How do you two know each other? شما دو تا از کجا همدیگر را میشناسین ؟
So, what do you do for a living? what do you do for a job?
How long have you been doing that? چه مدت است که این کار را انجام میدی؟
Someone you haven’t seen for a while? !کسی که مدتی است او را ندیده اید
How are you keeping? اخیرا چیکار میکنی؟
How’s your family? خانواده ات چطورن؟
Long time no see! !خیلی وقته ندیدمت

 

عامل دیگر که در احوال پرسی مهم است، مکان دیدار است. اگر شما در محیط غیر رسمی و راحت هستید، همانند مهمانی، کنسرت و تئاتر باید راحت تر صحبت کنید.

Where you are

If you meet in the workplace, you may want to talk more formally. If you meet in a more casual environment , like at a party, in a bar, at a concert, or at the theatre you can talk more casually too.

Wherever you meet, you can talk about something you have in common . For example, if you’ve met at a party you could ask:

How do you know (the host of the party/the person who has introduced you to each other)?

I love this song – do you like this kind of music?  

 

Word Definition
workplace محیط کار
casual environment محیط غیر رسمی
theatre تئاتر
have in common اشتراکات
the host of the party میزبان مهمانی
I love this song – do you like this kind of music? من عاشق این اهنگم از این سبک موسیقی خوشت میاد ؟

 

در اینجا گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ به شما آموزش می دهد که چگونه پاسخ سوالات را بدهید پاسخ دادن به سوالاتی که از شما پرسیده می شود بسیار مهم است. شما با این پاسخ ها به طرف نشان می دهید که آیا تمایلی به ادامه مکالمه دارید یا خیر.

Answers

1-It’s polite to ask a person questions about themselves when you meet them, but it’s also important to respond to questions they’ve asked you. This helps to keep the conversation flowing.

2-You can combine your answers with follow-up questions based on information the other person is giving you. For example, if someone mentions they used to live in New York you could say:

• Oh, you lived in New York? How long did you live there?

• I’ve never been to New York; did you enjoy living there?

• I loved visiting New York. Are there things you miss about living there?

 

Word Definition
Respond جواب دادن
keep the conversation flowing ادامه دادن بحث
follow-up questions سوالات پیگیری
based on بر اساس
Mention اشاره کردن
Used to عادت داشتن
How long did you live there? چه مدت آنجا زندگی می کنید؟
did you enjoy living there? از زندگی در آنجا لذت میبری؟
Are there things you miss about living there? چیزی هست که دل تنگش شوی؟

 

یکی دیگر از روش های پاسخ دادن ، بازتاب کردن و یا تکرار آن چیزی که می شنوید ، شما می توانید برای پاسخ دادن به سوالات، سوال طرف مقابل را تکرار کنید:

Mirroring, or repeating some of the things the other person has said to you or asked you is a polite and easy way to respond too. For example:

• Hi, I’m Anna. It’s nice to meet you

• Hi, I’m John. It’s nice to meet you too

• Hi, I’m Anna. Are you enjoying the party?

• Hi, I’m John. Yeah, it’s been great! Are you enjoying it too?

 

Word Definition
Mirroring بازتاب کردن
Repeating تکرار کردن
Are you enjoying the party? از مهمانی لذت می بری؟
it’s been great! !عالیه

 

سخن آخر

آخرین مورد مربوط به گفت و گوی بعد از کلاس است که چالش برانگیز است. گوش دادن به صحبت افراد انگلیسی زبان و گوش دادن به پاکست های انگلیسی می توانند مهارت شنیداری شما را به ویژه در آزمون آیلتس تقویت کنند. هر چه بیشتر صحبت کنید، مهارت شنیداری خود را بهتر تقویت خواهید کرد. زمانی که به صحبت افراد گوش می دهید، بر روی واژگانی که طرف بیان می کند، تمرکز کنید. زمانی که تمرکز خود را بر روی لغات بیشتر کنید، بهتر می توانید صحبت طرف مقابل را درک کنید.

Listening tips

1-Having a conversation outside of the classroom can be more challenging – but don’t give up! The more practice you have in the real world the better, and English speakers will be happy to help you.

2-When you’re listening to someone during a conversation focus on the words you recognize and understand more than the words you don’t.

 

Word Definition
conversation مکالمه
challenging چالش برانگیز
Focus on دقت کردن/ تمرکز کردن
recognize شناختن

 

 
 
نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه