موضوع اسپیکینگ آیلتس:Describe a family member

موضوع اسپیکینگ آیلتس:Describe a family member

 

زمان تقریبی مطالعه:۱۷ دقیقه

گوش دادن به پادکست آموزش زبان انگلیسی یکی از روش های تقویت مهارت لیسنینگ است. موسسه آموزش آزمون آنلاین آیلتس المپ با تهیه پادکست های آموزش زبان انگلیسی به صورت رایگان و با روش آموزش آنلاین تلاش می کند تا به تقویت مهارت listening زبان آموزان عزیز به ویژه تقویت مهارت شنیداری آیلتس داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون آیلتس را دارند کمک کند.

موضوع پادکست ها کاملا مطابق با جدیدترین موضوعات روز و کتاب های کمبریج انتخاب شده اند و کاملا کاربردی هستند. شما زبان آموزان عزیز می توانید با مطالعه این پادکست آموزش زبان انگلیسی، هم لیسنینگ خود را تقویت کنید و هم به لغات مرتبط با هر موضوع آشنایی پیدا کنید و از آنها در مکالمات روزمره در زندگی خود استفاده کنید.

 

افزایش مهارت ایلتس

 

 

 

 

I’m grateful to have such a supportive and caring family who are always there for me no matter what. We have 5 members in the house that’s always full of laughter: my parents, my two sisters and me. Even though I love them all to the moon and back, my younger sister, Jade, is the one that’s closest to me. Jade  is  seven  years  younger  than  me,   which   might  create  some  sense  of generation gap, yet, we still get along well, or at least most of the time. She is in high school now and has a dream of becoming a doctor one day. In term of appearance, we have little in common. By that I mean while I’m kind of tall, she’s relatively short; while I take after my father, she’s my mom’s splitting image. Same thing with our characteristics. I am people-oriented and a true free spirit, Jade, on the contrary, is quite introverted and into stability. Hence, it came as a huge surprise when others acknowledge our strong bond. We’re like 2 sides of the same coin.   No   matter   how   different   we   are, we have  never neglected or abandoned each other. In fact, we are partners in crime in so many impulsive and silly acts that our family has lost count. Once, I tried  to play the victim with my uncle as I accidentally broke a crystal vase that my aunt adored, Jade backed me up as we put the blame on our poor cousin. What a shameful act! But that was years ago and we learnt our lesson the hard way. Another time when my sister’s teacher asked to meet our parents because Jade had ditched class. In her defense, that subject was boring and I was the one who talked to her teacher. In the end, Jade had to serve more time at the library and we kept this from our parents and so were many other things. We got each other’s back and we always will because that’s what sisters do and simply because I love her.

برای مشاهده لغات سخت متن به همراه توضیح انگلیسی و ترجمه فارسی فایل زیر را دانلود کنید:

 

 

تحلیل ریدینگ آیلتس

توضیح اصطلاحات سخت درون متن به همراه مثال:

 

 

.Vocabulary & Useful expression

love someone/ something to the moon and back: love someone/ something more than anything


قدر دنیا کسی را دوست داشتن: دوست داشتن کسی/ چیزی بیش از هر چیزی


get along well: have a harmonious or friendly relationship


کنار آمدن با هم- تفاهم داشتن: رابطه ای هماهنگ یا دوستانه داشتن


have ... in common: to share interests or characteristics


... مشترکات: علایق یا ویژگی های مشترک


take after: resemble (a parent or ancestor)


شبیه بودن: شباهت داشتن (به پدر و مادر یا جد)


splitting image: a person who bears a strong physical resemblance to another, esp to a relative


کپی برابر اصل: شخصی که شباهت فیزیکی زیادی به کسی دارد، به ویژه یکی از خویشاوندانش

2 sides of the same coin: very closely related although they seem different


 

دو جنبه مختلف چیزی: بسیار نزدیک هستند، اگرچه متفاوت به نظر می رسند


partners in crime: good friends who get in trouble together or get each other in trouble

شریک جرم:  دوستان خوبی که با هم دچار مشکل می شوند یا یکدیگر را به دردسر می اندازند

impulsive (a): acting suddenly without thinking carefully about what might happen because of what you are doing

عجولانه و بدون فکر: به طور ناگهانی و با عجله کاری را انجام دادن بدون اینکه در مورد آنچه ممکن است به خاطر کاری که انجام می دهید اتفاق بیفتد، فکر کنید

lost count: to fail to be able to count someone or something, especially because there are so many


حساب از دست در رفتن: عدم توانایی در شمارش شخص یا چیزی، به ویژه به این دلیل که تعداد آنها زیاد وجود دارد


play the victim: the act of pretending to be the one who has been done wrong to manipulate others or seek attention

مظلوم نمایی کردن: عمل تظاهر به کسی که برای برانگیختن حس ترحم در دیگران یا جلب توجه اشتباه یا خطایی کرده است


back someone up = have one's back: support or help someone

هوای کسی را داشتن= پشت داشتن: از کسی حمایت یا به او کمک کردن


put the blame on = blame something on someone = blame

تقصیر را بر گردن کسی انداختن = چیزی را به گردن کسی انداختن = سرزنش کردن


someone for something: say that someone or something has done something bad

سرزنش کردن یا کسی را مسئول دانستن: بگویید که کسی کار بدی انجام داده است
 

learn something the hard way: learn something by experience, especially by an unpleasant experience

سخت یاد گرفتن چیزی: با تجربه، به خصوص تجربه بد، چیزی را یاد گرفتن


in someone's defense: used at the beginning of a sentence to indicate that the subsequent statement will justify some action or decision one made

در دفاع از کسی: در ابتدای جمله استفاده می شود تا نشان دهد که عبارت بعدی برخی اقدامات یا تصمیمات انجام شده را توجیه می کند.

.حال نوبت شماست تا در مورد یکی از نزدیک ترین افراد خانواده خود صحبت کنید و با توجه به لغاتی که در بالا یاد گرفتید وی را توصیف کنید:

 

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه