پادکست آموزش زبان انگلیسی با عنوان Children and Parents

پادکست آموزش زبان انگلیسی با عنوان Children and Parents

زمان تقریبی مطالعه: 16 دقیقه

 

آیا می دانید چگونه می توان در خانه و محل کار نشست و  زبان انگلیسی خود را با آموزش آنلاین زبان انگلیسی تقویت کرد؟ آیا تا به حال فکر کردید که چگونه می توانید بدون صرف هزینه ای سنگین و بهتر است بگوییم با آموزش رایگان، یادگیری زبان انگلیسی در خانه را جز امورات واجب روزانه در نظر گرفت؟

موسسه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ با آموزش آنلاین و رایگان زبان انگلیسی از طریق پادکست های آموزش زبان انگلیسی به شما زبان آموزان عزیز کمک می کند تا با گوش دادن به این پادکست ها، هر 4 مهارت زبان انگلیسی خود را تقویت کنید. این پادکست آموزش آنلاین زبان انگلیسی موضوعی به نام children and parents را با تمامی لغات مرتبط همراه با توضیحات حروف اضافه که بسیار مهم هستند را به شما زبان آموزان عزیز توضیح می دهد.

Children and Parents

در این پادکست آموزشی، به توضیح اصطلاحات مرتبط با سن، حقوق و مسئولیت ها می پردازیم. سپس افعال modal را بررسی می کنیم. همچنین حروف اضافه مرتبط با هر فعل و واژه را نیز توضیح خواهیم داد.

 

 

آموزش زبان انگلیسی

 

Part 1: Language development Expressions related to age

 

 

لغات زیر را خوانده و آنها را با ستون مقابل تطبیق دهید.

 

 

 1. Match the people a-e with the stages of life 1-5. Then order 1-5 from youngest to oldest on the line below.
 1. Adult                                1. Old age
 2. Adolescent                       2. Childhood
 3. Infant                                3. adolescence
 4. Pensioner                         4. adulthood
 5. Child                                5. Infancy

 

لطفا به پادکست معنای لغات گوش فرا دهید.

 

واژه و معنی

واژه و معنی

Adult

بزرگسال

Old age

مسن

 

Adolescent

نوجوان

Childhood

کودکی

Infant

کودک

Adolescence

نوجوانی

Pensioner

مستمری بگیر

Adulthood

بزرگسال

Child

بچه

Infancy

کودکی

 

پاسخ سوالات بالا

 

a-4

b-3

c-5

d-1

e-2

 

اصطلاحات مرتبط با حقوق و مسئولیت پذیری

Rights and responsibilities expressions

 

لطفا لغات زیر را خوانده و مشخص کنید کدام یک حقوق R هستند و کدام یک مسئولیت پذیری RES

 

 1.  Decide which of the expressions a-j are rights (R) and which are responsibilities (RES).

 

 1. Be entitled to ---                f. be allowed to---
 2. have a duty to ---               g. be authorized to ---
 3. be obliged to ---                  h. be permitted to ---
 4. be empowered to ---           i. be required to ---
 5. be committed to ---      j. be held accountable for ---

 

پاسخ سوالات بالا

 

واژه و معنی

واژه و معنی

Be entitled to

ملزم است تا

be allowed to

مجاز است که

have a duty to

وظیفه دارد تا

be authorized to

اختیار دارد که

be obliged to

موظف است که

be permitted to

اجازه دارد که

be empowered to

می تواند یا قدرت دارد که

be required to

ملزم است به

be committed to

متعهد است به

be held accountable for

پاسخگو و متعهد است به

 

پارت 3: دور کلمات درست که بیانگر حقوق یا مسئولیت پذیری هستند خط بکشید:

 

 1. Circle the correct option for the phrases in italics in sentences 1-5 that expresses the right or responsibility more strongly.

 

1. the children were forced / obliged to sit still throughout the lesson.

2. adolescents appreciate being allowed / empowered to make their own decisions.

 

3. often employees are compelled/ required to retire when they reach the age of sixty-five.

 

4. parents are committed to doing / have a duty to do their best for their children.

 

5. The young men were required to join / coerced into joining the army.

 

پاسخ ها:

1-forced

2-Empowered

3-Compelled

4-Have a duty to do

5-Coerced into joining the army

 

 

در این قسمت یک سری حروف اضافه مرتبط با هر کلمه برای شما زبان آموزان عزیز در نظر گرفته شده است، لطفا به دقت کلمات را خوانده و آنها را با حروف اضافه مرتبط تطبیق دهید.

For-From-In-Into-Of-On-Over-With

 

1- Parents sometimes don't have enough

control ------- their children.

 

2- Young people often think their parents

interfere too much ------ their lives.

 

3- It is better to discuss responsibilities ----- adolescents

than to impose responsibilities ------ them.

 

4- Children must learn to cooperate -------- others

in order to achieve goals.

 

5- In some countries the age ----- criminal

responsibility is as low as twelve.

 

6- When setting standards ------ behavior, the child's

level of maturity should be taken ----- account.

 

7- In order for children to distinguish between

right ----- wrong, they need to be held

accountable ------their actions.

 

8- Parents do not always behave......

the best interests ---- their children.

 

پاسخ ها:

 

1. Over     2. In    3. With/on    4. With   5. Of    6. Of / into    7. From / for   8. In/of

 

 

 

واژه و معنی

واژه و معنی

Forced

مجبور شدن

coerced into joining the army

مجبور شد به ارتش بپیوندد

Obliged

موظف بودن

Interfere

مداخله کردن

Compelled

مجبور

Cooperate

همکاری کردن

they reach the age of sixty-five.

آنها به سن 65 سالگی رسیدند

In order

به ترتیب

Age

سن

Behave in

رفتار کردن

have a duty to do their best

وظیفه دارند بهترین کار را انجام دهند

Distinguish

تمیز یا فرق قائل شدن

 

 

 

 قسمت 4: جملات زیر را خوانده و جاهای خالی را با لغات مرتبطی که فرا گرفتید کامل کنید:

 

 

Interfering too much in their lives

In the best interests 

Cooperate with others

Take into account

Exercise too much control over

 

 

1. It is unethical if professionals do not act---------------- their clients.

 

2. If a child has a disability, this has to be------------- when deciding on a programme of education.

 

3. To work in a team, you have to demonstrate that you can---------

 

4. when a government imposes too many regulations, people often complain that it is -------------------------.

 

 5. If managers------------------------------their employees, the employees might not take the initiative.

 

پاسخ سوالات

1: in the best interests

2:take into account

3:cooperate with others

4:interfering too much in their lives

5:exercise too much control over

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه