پادکست اسپیکینگ زبان انگلیسی: با موضوع Educational Goal

پادکست اسپیکینگ زبان انگلیسی: با موضوع Educational Goal

 

زمان تقریبی مطالعه:۲۰ دقیقه

 

آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که چگونه می توان به راحتی در مورد موضوع مورد دلخواه خود به انگلیسی صحبت کنید؟ مثلا قرار است امروز در مورد educational goal صحبت کنیم. برای اینکه این چالش را در ذهن خود حل کنید بهتر است در ابتدا لیستی از واژگان ضروری و مهم آن موضوع را در ذهن خود تداعی کرده و بر روی کاغذ بیاورید. سپس با آنها جمله سازی کنید. بعد از انجام این کار، به نمونه پادکست های آموزش زبان انگلیسی در مورد موضوع مرتبط گوش فرا دهید و پاسخ های خود را با این پادکست ها مقایسه کنید. گوش دادن به پادکست هایی که موسسه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ برای تقویت مکالمه آنلاین زبان انگلیسی شما زبان آموزان عزیز تهیه کرده است می تواند به شما کمک کنند تا در مورد موضوع مورد نظر به راحتی صحبت کنید، لغات آن را فرا گیرید و در هر مصاحبه عمومی و یا مصاحبه اسپیکینگ آزمون آیلتس از اطلاعات آن استفاده کنید.

 

Tell me about your educational goals

 

Examiner: Tell me about your educational goals.
Candidate: One of my educational goals is studying for a master's degree in biology and eventually pursuing my doctorate. The idea is great on paper, but really hard to do.

 

۱۱ پاسخ انتخابی برای سوال بالا

 

Alternative answers:


1. I am planning to get a scholarship, and have submitted my SOP (Statement of Purpose) to several universities. The fact is that there is stiff competition for university places. I hope to be able to specialize in medicine. I think I have a long way to go in order to achieve my goals.

2. I am a great believer in lifelong learning and continuous professional development. I want to take an advanced course in graphic design.


3. Fortunately, I have gained admission to one of the best universities in […] City; a golden opportunity. It is extremely important to grab every opportunity that comes up.


4. I have decided to earn my degree in law, and eventually I would like to become a lawyer.


5. I graduated from […] University 15 years ago. Now, I've decided to continue my education. ‘Better late than never’, right?


6. My ‘plan A’ is to go to university, and major in architecture. My ‘plan B’ is to work harder on my ‘Plan A’! I should reach this goal at any price, no matter how hard it is.

7. I'd like to obtain a postgraduate degree in civil engineering. I think such a qualification can open up many career opportunities for me.

8. My ultimate goal is to become a psychologist, so I’ll have to get a doctorate degree. Although I have a lot of years of study ahead of me, I think I'm on the right track.

9. I want to get my BA in the major of […].  I believe having a degree at this level will benefit my future carrier. Um… I look forward to this opportunity to broaden my horizons and build up my skills and confidence.


10. I'm considering several colleges to attend, but I haven't made up my mind yet.

11. Getting a computer engineering degree will definitely fast-track my success.


 

 

 

دوستان المپ حالا یک سری واژگان مرتبط را برای شما آماده کرده ایم. لطفا بعد از من آنها را برای خود چندین بار تکرار کنید تا بر روی تلفظ لغات، تسلط پیدا کنید. شما می توانید لیستی از لغات مرتبط را در pdf زیر دانلود کنید.

تحلیل ریدینگ آیلتس


 

 

سوالات چهارگزینه ای برای درک بیشتر متن

Multiple Questions:

1. He was killed by the driver of a stolen car who was being hotly …..by the police.
a) thrown
b) pursued
c) confused
d) suggested

2. …, no one was in the building when it collapsed.
a) Suddenly
b) Fortunately
c) Eventually
d) Accidentally

3. Do you think I'll be able to achieve my … of losing five kilos before the summer?
a) goal
b) hope
c) dream
d) level

4. The two companies are in … with each other.
a) creation
b) expansion
c) exhibition
d) competition

5. "Dan finally paid me the money he owed me." "Well,………………….."
a) have a long way to go
b) Be on the right track
c) better late than never
d) made up my mind

Answers of the multiple questions:
1) b      2)     3) a    4)     5) c


 

 

سوالاتی برای درک بیشتر متن:

دوستان عزیز المپ لطفا در ابتدا سوالات را برای خود خوانده و پاسخ خود را در جایی یادداشت کنید و سپس از پاسخ هایی که موسسه آنلاین زبان انگلیسی المپ برای شما عزیزان تهیه کرده است استفاده کنید.


Discussion Questions

1. Which idea is great on paper but really hard to do?
2. What is s/he planning to get?
3. What does s/he believe in?
4. What is the golden opportunity?
5. Under what condition one would become a lawyer?
6. Under what condition s/he may reach his/ her goal?
7. Does s/he want to obtain M.A. in civil engineering?


حالا بیایید به سوالات بالا پاسخ دهیم:


Answers of the above questions

Which idea is great on paper but really hard to do? The idea of studying for a master's degree in biology and pursuing his/her doctorate is great on paper, but really hard to do.

What is s/he planning to get? s/he is planning to get a scholarship, and has submitted his/her SOP to several universities.

What does s/he believe in? s/he believes in lifelong learning and continuous professional development.

What is the golden opportunity? Gaining admission to one of the best universities in […] City is the golden opportunity.

Under what condition one would become a lawyer? If one has decided to earn his/her degree in law, s/he would become a lawyer.

Under what condition s/he may reach his/ her goal? S/he may reach his/ her goal at any price, no matter how hard is it.

Does s/he want to obtain M.A. in civil engineering? No, s/he wants to obtain a postgraduate degree in civil engineering.


 

 

بررسی نکات گرامری متن

۱.قید Yet (هنوز)
Yet  قید زمان است واز این کلمه در همه ی زمان ها (Tense) های انگلیسی استفاده می شود؛ اما بیشترین استفاده از آن با زمان حال کامل (Present Perfect) است. معنای کلمه ی Yet در اکثر جمله ها «هنوز» است؛ ما از قید  yet به معنای از هر زمانی در گذشته تا به حال در عبارت‌های منفی و سوالی استفاده می‌کنیم، علی‌الخصوص وقتی زمان جمله "کامل" باشد تا نشان دهیم چیزی تا زمان مشخص هنوز انجام نگرفته است. قید yet معمولا در انتهای جمله می‌آید.
مثال:


.It was late, but they hadn’t arrived yet.

دیر وقت بود، اما آنها هنوز نرسیده بودند.                           

.Have you finished your homework yet?

آیا هنوز تکالیف خود را انجام نداده‌ای؟                              

.I haven’t seen this film yet.     

   این فیلم را هنوز ندیده ام.


نکته:
به یاد داشته باشید که yet معمولاً در انتهای جمله استفاده می‌شود.

از قید yet در حالتی استفاده می کنیم که انتظار داریم شرایط تغییر کند ولی هنوز تغییر مورد نظر رخ نداده است.
به مثال زیر دقت کنید:

.Where is Emma? She isn’t here yet.                                                      

اما کجاست؟ هنوز نیامده.


2. Look forward to:

فعل عبارتی look forward to در زبان فارسی به معنای ”مشتاقانه منتظر چیزی بودن“ترجمه میشود. واژه to در واقع حرف اضافه محسوب شده و در نتیجه باید بعد از اون یک عبارت اسمی یا فعل ing دار بیاوریم.

Subject + To be + looking forward to + Verb(ing)

 

 برای روشن شدن موضوع به مثال های زیر توجه کنید:

.I’m looking forward to the holidays.

من مشتاقانه منتظر تعطیلات هستم.                                                            

.I’m not looking forward to Christmas this year.


امسال منتظر کریسمس نیستم. (شوق و اشتیاقی برای این موضوع ندارم)

We’re looking forward to going to Switzerland next year.


ما مشتاقانه منتظر رفتن به سوئیس در سال آینده هستیم.

 

نکات مهم در استفاده از look forward to
.بعد از فعل عبارتی look forward to از فعل ساده استفاده نمیکنیم.

I look forward to hearing from you.
I look forward to hear from you.

.اگر در جمله دو فعل داشته باشیم و فعل دوم فاعل متفاوتی داشته باشه، در قسمت دوم جمله باید از ضمیر مفعولی استفاده کنیم و نه ضمیر فاعلی. برای درک بهتر به مثال زیر دقت کنید:

.   We’re looking forward to him arriving next week.
.   We’re looking forward to he arriving next week.

.از این فعل عبارتی در انتهای نامه یا ایمیل هم زیاد استفاده میشود تا نشان دهد که نویسنده مایل است با مخاطب در تماس باشد و معمولاً در این حالت از زمان حال ساده استفاده میکنیم. مثال:

    I look forward to your reply.
  I look forward to hearing from you soon.


    امیدواریم از شنیدن این پادکست آموزشی لذت برده باشید.

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه