درس هشتم : توصیه / ضمایر ملکی / tag question / adj

درس هشتم  : توصیه / ضمایر ملکی / tag question / adj

زمان تقریبی مطالعه: 63 دقیقه

زبان آموزان عزیز المپ المپ، خوش اومدین به قسمت هشتم از سری ویدئوهای گرامر انگلیسی با فیلم . این بخش مناسب زبان آموزان سطوح متوسط است.برای تقویت گرامر و دستور زبان های تدریس شده، توصیه میشود بعد از تماشای ویدئوهای آنلاین، شما نیز مثال های خود را بسازید و یادداشت کنید.

درس بیست و نه – توصیه کردن

درس سی – ضمایر ملکی

درس سی و یک – tag questions

درس سی و دوم – adjectives + prepositions

 

درس بیست و نه – توصیه کردن

 

درزبان انگلیسی برای توصیه کردن از سه فعل should, ought to, had better استفاده میکنیم.

رایج ترین روش برای توصیه کردن به شخصی در انگلیسی، استفاده از واژه should است.

You should visit a doctor.

He should clean his room.

بهتر است به مطب دکتر بروی.

بهتر است اتاقش را تمیز کند.

 

در حالت منفی، یعنی وقتی میخواهید کسی را با نصیحت از کاری باز دارید، بهتر است از had better استفاده کنید و یا جمله خود را با I think شروع کنید.

I think you shouldn’t ignore her messages.

فعل ought to نیز برای توصیه استفاده میشود ولی رسمی تراست و خیلی رایج نیست.

You ought to see your mother.

We ought to take a taxi.

 

آیا میدانید چطور میتوان این جملات را سوالی کرد؟ پس حتما ویدئوی مربوطه را تماشا کنید.

و در نهایت فعل had better که معمولا به صورت خلاصه و مخفف در جملات به کار میرود.

I’d better put on my hat. It’s cold outside.

توجه داشته باشید که بعد از این افعال، فعل اصلی جمله به صورت ساده می آید.

 

 

درس سی – ضمایر ملکی

 

ضمایر ملکی در جمله برای پرهیز از تکرار فاعل به کار میروند.

This is my book. This is not your book.

در مثال بالا کلمه book دوبار تکرار شده است. بنابراین میتوان از ضمیر ملکی استفاده کرد.

This is my book, it’s not yours.

 

این کتاب برای من است، برای تو نیست.

همانطور که میبینید در جمله بالا درمورد مالکیت کتاب صحبت شده است.

دیگر ضمایر و نکاتی جزئی درمورد آن ها در فیلم آموزشی توضیح داده شده است.

 

درس سی و یک – tag questions

 

سوالات تگ، سوالات کوتاهی هستند که در انتهای جملات و غالبا برای گرفتن تایید از مخاطب پرسیده میشود. این سوالات بیشتر در محاوره به کار میرود و در متون استفاده نمیشود.

زمانی که از جلات مثبت استفاده میکنیم، سوال تگ منفی می آید. و برعکس اگر جمله منفی باشد، سوال تگ مثبت می آید.

You live in Tehran, don’t you?

تو در تهران زندگی میکنی، مگر نه؟

He is from America, isn’t he?

او اهل آمریکاست. مگر نه؟

We didn’t shop last week, did we?

هفته پیش خرید نکردیم، مگرنه؟

 

 

درس سی و دوم – adjectives + prepositions

 

بعضی صفت ها در زبان انگلیسی به همراه حرف اضافه مخصوصی می آیند. قاعده و گرامر خاصی برای این صفات وجود ندارد. و فقط میبایست با تمرین و تکرار و به کار بردن مکرر آن ها در مکالمه و متون، آن ها را بخاطر سپرد.

Famous for

Proud of

Interested in

Pleased with

Scared of

شما نیز ویدئو را تماشا کنید و با این صفات جمله سازی کنید.

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه