درس ششم: گذشته ساده / ضمایر مفعولی / اینده

درس ششم: گذشته ساده /  ضمایر مفعولی / اینده

زمان تقریبی مطالعه: 56 دقیقه

در قسمت ششم از آموزش گرامر انگلیسی با فیلم وارد مباحث زمان گذشته می شویم. زبان آموزان عزیز میتوانند پس از تماشای این ویدئوها مثال های خود را یادداشت کنید. و با دانلود کردن این فیلم ها می توانید مجددا آن ها را تماشا کرده و مطالب را دوره کنید.

درس بیست و یکم: simple past (be)

درس بیست و دوم: گذشته ساده

درس بیست و سوم: ضمایر مفعولی

درس بیست و چهارم: آینده (be going to)

 

درس بیست و یکم: simple past (be)

 

در این مبحث به گذشته ساده با افعال to be میپردازیم. اگر هنوز ویدئوی گرامری افعال را ندیده اید، روی این لینک کلیک کنید و سپس به تماشای این ویدئو بنشینید.

همانطور که میدانید افعال to be شامل am, is, are میشوند که برای بردن آن ها به زبان گذشته از was و were استفاده میکنیم.

I was in the park yesterday.

You were not home last week.

They were late for the meeting.

He was a very kind person.

اگر بخواهیم این جملات را سوالی کنیم جای افعال to be با ضمایر عوض میشوند:

Were you home last week?

Were they late for the meeting?

Was he a kind person?

آیا میتوانید شما هم چند جمله از کودکی خود بگویید و از ساختار بالا استفاده کنید؟ چه ویژگی هایی داشتید؟ پس از تماشای این ویدئو آن ها را یادداشت کنید؟

 

 

درس بیست و دوم – گذشته ساده

 

در این ویدئو گرامری به مبحث گذشته ساده و افعال بی قاعده پرداخته شده است. به این جمله که در زمان حال ساده است دقت کنید:

I go to work every day.

در این مثال از فعل go استفاده شده که فعلی بی قاعده است. بنابراین اگر بخواهیم آن را به زمان گذشته ببریم، شکل فعل کامل تغییر میکند و در انتها قید مناسب با آن زمان قرار میگیرد:

I went to work yesterday.

دقت داشته باشید که با تمامی افعال، فعل به همین شکل می آید و s ویا ed نمیگیرد.

افعال بی قاعده بیشتری را در ویدئو مشاهده کنید.

 

 

درس بیست و سوم – ضمایر مفعولی

 

ضمایر به دو دسته فاعلی و مفعولی تقسیم می شوند. همانطور که از اسمشان پیداست، ضمایر فاعلی به جای فاعل مینشیند وضمایر مفعولی به جای مفعول.

Ali is my brother. He is ten.

در این مثال ضمیر فاعلی he به جای فاعل علی نشسته است.

I am going to see my doctor. I will meet him at 6.

در این مثال ضمیر مفعولی him به جای کلمه دکتر آمده است و نه فاعل من.

معمولا ضمایر مفعولی برای پرهیز از تکرار مفعول، در جمله قرار میگیرند. لیست کامل این ضمایر به همراه مثال هایشان در ویدئو آمده است.

 

 

درس بیست و چهارم- آینده(be going to)

 

برای بیان کردن جملات در زمان آینده از ساختار be going to استفاده میکنیم. غالبا زمانی از این ساختار استفاده می شود که برنامه مشخصی برای آینده داریم.

I am going to visit him next week.

We are going to eat out tomorrow.

توجه داشته باشید اگر هر فعلی دیگری به جای going درجمله قرار بگیرد، جمله معنای آینده را از دست میدهد و به زمان حال استمراری تغییر پیدا میکند.

 

 

در ویدئوهای بعدی از سری فیلم های آموزش گرامر، وارد مقطع متوسطه خواهید شد. با کلیک کردن روی گزینه صفحات بعدی، میتوانید این ویدئوها را تماشا کنید. امید که تا به حال مفید واقع شده باشد.

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه