درس دهم : infinitive / conjunction / either / prefer

درس دهم : infinitive / conjunction / either / prefer

زمان تقریبی مطالعه: 48 دقیقه

سلام به همراهان عزیز المپ، خوش اومدین به سری دهم از آموزش گرامر انگلیسی همراه با فیلم . برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی، حتما باید از دستور زبان و ساختار جدیدی که یاد گرفته اید، مثال های گوناگونی بسازید. در این قسمت با مباحثی از گرامر متوسطه آشنا میشویم که شاید نسبت به دروس گذشته کمی پیچیده تر و با جزئیات بیشتری باشد. پس نیازمند تمرین بیشتر است.

درس سی و هفتم – infinitives

درس سی و هشتم – conjunctions

درس سی و نهم – too, either/so, neither questions

درس چهلم – prefer

 

درس سی و هفتم – infinitives

 

زمانی که بعد از فعل to بیاید، به آن infinitive میگوییم.

I want to drink some juice.

دقت کنید که فعل بعد از to به شکل ساده می آید.

و در حالت منفی:

I decided not to go out.

 

 

درس سی و هشتم – conjunctions

 

زمانی که میخواهیم جملات را به هم وصل کنیم، از کلمات ربطی استفاده میکنیم. For, and, nor, but, or, yet, so

استفاده از کلمات ربطی باعث میشود که بتوانیم از جملات پیچیده تر و طولانی تری بسازیم. همچنین از تکرار کلمات پرهیز میشود. در نتیجه جملات ما زیباتر و حرفه ای تر خواهند بود.

مثال های بیشتر را در ویدئو ببینید.

 

 

درس سی و نهم - too, either/so, neither

 

از دو واژه too و either در جهت موافقت با کسی و یا اینکه بگوییم همچنین، استفاده میکنیم.

too برای جملات مثبت و either در جواب جملات منفی.

I go to the park on Fridays. I do too.

I don’t like soup. I don’t either.

So نیز برای جملات مثبت بکار میرود، با این تفاوت که مانند too در انتهای جمله نمی آید.

He is a fan of horror movies. So am I.

Neither همانند either برای جملات منفی به کار میرود. ولی در جمله ای که not داشته باشد هرگز نمی آید.

I can’t play the piano. Neither can I.

در واقع نمیتوان گفت: I can’t neither

برای اینکه بدانید چطور از این کلمات برای زمان های دیگر استفاده کنید حتما ویدئو را تماشا کنید.

 

 

درس چهل – prefer

 

برای نشان دادن ترجیح از would rather و would prefer استفاده میکنیم.

I prefer coffee to tea.

I prefer to study at home rather than in class.

اگر از would قبل از prefer و یا قبل از rather استفاده کنیم، جمله غیر واقعی میشود و غالبا اشاره به چیزی را ترجیح دادن در آینده است.

I would prefer to travel by ferry rather than train.

این جمله برای آینده است و اتفاقی که هنوز پیش نیامده.

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه