پادکست آموزش زبان انگلیسی با موضوع How To Describe Or Admire Your Teacher

پادکست آموزش زبان انگلیسی با موضوع How To Describe Or Admire Your Teacher

 

 

    در این پادکست آموزشی، به شما آموزش داده می شود که چگونه در مکالمات و در آزمون اسپیکینگ آیلتس، مدرس مورد علاقه خود را توصیف کنید.     

 

 

How to describe or admire your teacher

 

 • چگونه مدرس خود را توصیف کنید؟

 • سطح پادکست مناسب زبان آموزان سطح متوسط به بالا است .
 • بعد از مطالعه این متن زبان آموز باید بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد :

 

   همراهان عزیز المپ/ ما در اینجا یک سری سوال برای شما طراحی کردیم که بعد از درک مطلب باید به آنها پاسخ دهید:

 

 1. What did your teacher use to teach at the university?
 2. What made you like him/her immediately?
 3. How does your teacher behave?
 4. What is important for education to serve a useful purpose?
 5. What did your teacher think of new ideas?
 6. Was your teacher a good friend or an authority?
 7. What was your teacher good at?
 8. How was your teacher's knowledge of the curriculum?

 

 

   در اینجا چند سوال از متن طراحی کنید و در اخر به آنها پاسخ دهید

 

     "شما شنونده پادکست آموزشی  المپ هستید." گروه آموزشی المپ، پادکست "چگون مدرس خود را توصیف کنید"  را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده از این لغات و عبارات، مدرس مورد علاقه خود را توصیف کنید. عزیزانم بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چند بار آن را برای خود بخوانید.

 

   One of my university teachers who used to teach us maths. I was very fortunate in having such a good teacher. He/she was so supportive…er…encouraging and resourceful. Er… his/her smart appearance and friendly expression made me like him/her immediately. He/she was really a role model for all the students. I was fascinated by his/her teaching method. Now, I've come to realise how important maths is, in my field of work.

 

Alternative answers:

 

 • I consider myself lucky to have many very good teachers throughout my academic years. The person who has made an enormous impact on me is one of my teachers at university. He/she has an amiable character, and always behaves very politely with all, and never discriminates among students. He/she is a person who can make the tough subjects interesting and inspire students to study hard and attentively. As we all know, education without motivation serves no useful purpose.

 

 

 • The teacher who made a lasting impression on me was Mr/Mrs/Miss/Prof […]. I believe he/she is the ideal sort of teacher; friendly, inspiring and knowledgeable. He/she was able to develop a strong rapport with all students and establish trusting relationships. He/she was very good at speaking with wit and wisdom; he/she is such a fine orator, and his/her remarks are particularly helpful. He/she was passionate about teaching and encouraging everyone to always work at their best level. Another point is that he/she had an encyclopaedic knowledge of curriculum; the depth of his/her knowledge was amazing. Some of his students regard him/her as a father/mother figure.

 

 • I had an excellent teacher who had an enormous impact on me when I was a university student. He/she really had all the necessary qualities for being a teacher. He/she was so inspiring, approachable, knowledgeable; a mine of information, and…er…always open to new ideas. Um… he/she was both an authority and a good friend, and was always able to achieve a great balance between humour and seriousness. To my mind, he/she was a dedicated professional not only for all students, but for the other teachers as well.

 

 

   همیاران المپ، ما در این قسمت واژگان کلیدی متن را برای شما توضیح می دهیم.

                                   

admire

تقدیر کردن

trusting

مبتنی براعتماد

fortunate

خوشبخت

wit

مزاح

supportive

حامی

wisdom

درایت و خرد

encouraging

مشوق

achieve

انجام دادن

resourceful

کاردان

orator

سخنور

smart

شیک و تمیز

remark

گفته

fascinated

جذاب

helpful

سودمند

Alternative

پیشنهادی

passionate

پرشور و احساس

lucky

خوش شانس

encyclopaedic

جامع

throughout

سراسر

curriculum

برنامه آموزشی

academic

دانشگاهی

figure

نقش

enormous

بزرگ

approachable

خوش برخورد

impact

تاثیر

authority

متخصص

amiable

دلپذیر و مهربان

humour

شوخ طبعی

character

شخصیت

seriousness

جدیت

behave

رفتار کردن

dedicated

فداکار

discriminate

تبعیض قائل شدن

regard

به شمار آوردن

knowledgeable

آگاه و دانا

quality

قابلیت، خصوصیت

motivation

انگیزه

attentively

با دقت

tough

دشوار

mine

معدن و مخزن

lasting

ماندگار

open

پذیرا

inspiring

روحیه بخش

To my mind

به عقیده من

rapport

رابطه دوستانه

As well

همچنین

establish

ایجاد کردن

regard

توجه کردن

 

 

   عزیزان المپ خسته نباشید. امیدوارم تا اینجا از گوش دادن به پادکست آموزشی "چگونه مدرس خود را توصیف کنید" لذت برده باشید. حال وقت آن رسیده تا نکات گرامری به کار رفته در متن را برای شما  توضیح دهیم.

 

 • در ترکیب one of  از اسم جمع و فعل مفرد استفاده می شود.
 • از who  بعد از اسم استفاده می شود تا در مورد او چیزی را بیان کنند. اسم نقش فاعلی دارد
 • از  used to برای بیان عملی در گذشته انجام می گرفته استفاده می شود که دارای تکرار و دوره بوده است. فعل مورد نظر بعد از آن قید میشود.
 • حرف اضافهin  را بعد از فعل fortunate استفاده می شود
 • بعد از  such از صفت و اسم می آید
 • supportive   صفت می باشد و از ترکیب فعل + ive ساخته شده است
 • encouraging   صفت میباشد و از ترکیب فعل+ ing ساخته شده است
 •  resourceful صفت می باشد و از ترکیب اسم + ful   ساخته شده است
 •  smart صفت ساده است و پس از آن اسم می آید
 •  make فعل است که در اینجا نشانه تحت تاثیر قرار گرفتن را دارد که قبل از آن دلیل را قید شده است
 •    fascinated صفت است که ترکیب فعل + ed   می باشد
 • By برای بیان فاعل در جمله مجهول استفاده می شود  
 •  come to در اینجا به معنی دست یافتن است که پس از آن فعل می آید
 • how important پرسش اطلاعاتی است که با ترکیب   + how صفت ساخته شده است  

 

 • myself ضمیر انعکاسی است که بخود گوینده اشاره دارد
 • Throughout حرف اضافه است که پس از آن اسم مکان یا زمان می آید
 • enormous   صفت است و قبل از اسم می آید
 • at   حرف اضافه مکان و زمان است
 • Politely قید است که چگونگی فعل   behave را در اینجا بیان می کند
 • never   قید تکرار است
 •  among حرف اضافه است
 • without   حرف اضافه است
 •  useful صفت است که از ترکیب اسم + ful   ساخته شده است
 • پس از impression حرف اضافه   on استفاده می شود
 • در اینجا sort of مترادف kind of می باشد
 •  Lastingو inspiring صفت هستند که از ترکیب فعل + ing بدست آمده است.
 • صفت است نه قیدfriendly   چون از ترکیب اسم با ly استفاده شده است.
 • knowledgeable صفت است که از ترکیب اسم + able   ساخته شده است. Knowledge در اینجا اسم است که با able ترکیب شده است و به آن ساختار صفتی می دهد.
 • بعد از able to فعل می آید تا نشانه توانایی انجام آن باشد
 • حرف اضافه  with ,rapport است.
 • برای بیان مهارت در کاری از ترکیبgood at  استفاده می کنیم و پس از آن مهارت را به صورت فعل+ing  اضافه می کنیم. به طور مثال I’m good at cooking.
 • حرف اضافه ,Passionate about است.
 • everyone در ما به همه اعضای یک گروه و Every one به تک تک اعضای گروه اشاره دارد که فعلی که با آن همراه می شود همیشه مفرد است. به طور مثال everyone has…../ everyone knows

 

 • Another صفت است که قبل از اسم می آید. و اغلب برای دو تا استفاده می شود.
 • I have two sisters
 •  One of them is a teacher.
 •  Another is an engineer.

 

 • Some  ضمیر است که با حرف اضافه  of  همراه است . به طور مثال some of the students

 

 • university student ترکیب اسمی است.
 • بعد از حرف اضافه مانند for فعل بصورت فعل + ing می آید
 • so قبل از صفت و قید می آید وقید تشدید کننده است
 • حرف اضافه ,mine of است
 • حرف اضافه ,open  to است
 • حرف اضافه ,balance  between است
 • To my mind عبارتی در اول جمله است که با حرف اضافه شروع شده است  و به معنای به نظر من است.

To my mind= I think

 • اسم بعد از all بصورت جمع استفاده می شود. All of the students are clever.

   یا all students are clever

 

   ساختار all of the و some of the شبیه هم است.

 

 • از not only … but … برای بیان دو بخش با شرایط یکسان استفاده می شود. این دو ساختار، ساختار جفت هستند که با هم می آیند:

 

   Not only………………but also………………………..

 

 • دیگر ساختارهای جفت همانند:

 

   Either…………………………or ………………………..

   Neither …………………nor………………………

 

 • As well  به آخر جمله اضافه می شود و مترادف too می باشد.

   ساختار as well، too و so شبیه هم هستند.

 • Me too
 • I do as well
 • So do I

 

 

 

   المپی های عزیز حال بیایید به سوالاتی که در ابتدا از شما خواستیم تاورد آنها فکر کنید، پاسخ دهیم.

 

 1. He/she used to teach maths.
 2. His/her smart appearance and friendly expression.
 3. He/she always behaves very politely with all and never discriminates among students.
 4. As we all know, education without motivation serves no useful purpose.
 5. He was always open to new ideas.
 6. He/she was both an authority and a good friend.
 7. He/she was very good at speaking with wit and wisdom.
 8. he/she had an encyclopaedic knowledge of the curriculum.

 

 

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه