پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Skill You Learned When You Were a Child

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Skill You Learned When You Were a Child

 

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه

 

   نکته ی دیگر در یادگیری از طریق پادکست این است که باید با دقت گوش کنید و هر قسمت را که نفهمیدید بار ها و بارها از ابتدا گوش دهید تا بالاخره متوجه شوید. اصلا مهم نیست که تعداد زیادی پادکست گوش داده باشید و این هیچ معیاری برای یادگیری بهتر نیست و تنها نکته مهم کیفیت گوش دادن شماست. بنابراین تا زمانی که کاملا به آنچه در یک پادکست می شنوید مسلط نشدید آن را رها نکنید

   در این پادکست شما یاد می گیرید که درباره حرفه ای که در بچگی آموخته اید، صحبت کنید.

 

 

Describe a skill you learned when you were a child

 

You should say:

 

what skill it was

who taught you this skill

how you learned it

and explain why you learned this skill.

 

 

Model Answer:

 

   Typing on a keyboard without looking at that is a special skill and recently I have learnt to type by not looking at the keyboard.

   When I was 10 years old, my father bought me a computer, it was impossible for me to type without looking at the keys. It took longer hours for me to type a single page by searching the letters on the keys. It was a troublesome task for me and most of the time I had to type different topics on computer. But I could not complete the tasks in due time for my lack of skills in typing. When I started to type, it appeared to me that the letters should be placed on the keyboard alphabetically for better use. But gradually I learnt that this way is better than the alphabetical letters.

   Basically I learnt the skill at my home using my personal computer. In the very beginning, it was tougher for me to compose anything on the computer with the keyboard attached to it and it took longer hours for me to compose a document of three or four pages. So, I started using internet to get some ways to learn typing. I found some special applications that allow the users to get the desired typing skill. Besides, the applications also helped me to make the typing faster than it was in the beginning.

   All of the earned skills are useful in real life but the applications may differ in situations. When I started learning the skill, I thought that it would be of no use in my practical life and I am wasting my times. But when I took part in my work, I was surprised by the applications of typing . I have started serving the office in different ways with the typing skill. As a result, my fame has increased as a typing expert and accordingly the office has evaluated my performance. I have been promoted to senior administrative officer after three months when I applied the skill to my daily works at the workplace. So, it appears to be a very useful skill for me

.

 

Troublesome

دردسرساز

Differ

تفاوت داشتن- فرق داشتن

in due time

در موعد مقرر- در زمان مناسب

practical

عملی- به درد بخور

lack of

کمبود- فقدان

wasting my times

وقتم را هدر دادم

Alphabetically

به ترتیب حروف الفبا- بر اساس حروف الفبا

As a result

در نتیجه- به عنوان نتیجه

Gradually

به تدریج- رفته رفته

Fame

شهرت- سابقه- معروفیت

Tougher

سفت تر- سخت تر

Accordingly

نتیجتا- طبعا- بنابراین- بر این اساس

Compose

درست کردن- ساختن- ترکیب کردن

workplace

محل کار- اداره

Desired

خواسته- مطلوب-مورد نظر

 

 

 

 

Vocabulary

 

Troublesome: causing problems, in an annoying way

مشکل ساز: ایجاد مشکل، به شیوه ای آزاردهنده

 

Alphabetically: relating to the alphabet

بر اساس حروف الفبا: مربوط به الفبا

 

Gradually: slowly, over a long period of time

به تدریج: به آرامی، در مدت زمان طولانی

 

Tougher:  difficult to do or deal with

سخت تر: انجام یا برخورد با آن دشوار است

 

Compose: to be formed from a number of substances, parts, or people

درست کردن- ترکیب کردن: از تعدادی از مواد، قسمتها یا افراد تشکیل می شود

 

Desired: a strong hope or wish

مورد نظر: امید یا آرزوی قوی

 

Differ: to be different from something in some way

تفاوت: متفاوت بودن از چیزی به نحوی

 

Fame: the state of being known about by a lot of people because of your achievements

شهرت: وضعیت شناخته شدن توسط بسیاری از افراد به دلیل دستاوردی که بدست آورده اید

 

Accordingly: as a result of something

بر این اساس: در نتیجه چیزی

 

Workplace: the room, building etc. where you work

محل کار: اتاق، ساختمان و غیره که در آن کار می کنید

 

 

 

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه