پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Situation THat Made You a Little Angry

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Situation THat Made You a Little Angry

 

مدت زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه

 

یکی از بهترین شیوه های تقویت لیسنینگ شنیدن روزانه پادکست می باشد. این کار هم سرگرم کننده است و هم با سلیقه ی تمامی افراد سازگار می باشد. شما می توانید با یک جستجوی ساده در المپ انواع پادکست ها را پیدا کرده و به آن ها گوش کنید. بنابراین اگر هر سلیقه ای دارید قطعا می توانید پادکست های مطابق با علایق خود را به راحتی پیدا کنید.

پادکست زیر کمک می کند تا  درباره موقعیتی که در آن عصبانی شده اید، صحبت کنید.

 

 

Describe a situation that made you a little angry

 

You should say:

- what it was that made you angry

- where you were when this happened

- what you were doing at the time

- who you were with

- and explain how you handled this situation or and explain why you felt angry.

 

 

Sample Answer

 

   A recent situation that made me angry was getting stuck in a traffic jam on the way to meet some friends. It was last Sunday lunchtime, and I didn’t expect there

   to be much traffic; people don’t work on Sundays, so the roads aren’t usually very busy.

   Everything was going well until suddenly I saw a queue of cars on the road in front of me. I had no choice but to join the queue and wait to get past whatever was causing the delay. It turned out that it was caused by some roadworks, and it took me an extra 30 minutes to get past them.

   Getting stuck in traffic congestion doesn’t usually make me angry, but this time it did, mainly because I wasn’t expecting it and I knew that my friends were waiting to meet me for lunch. I felt frustrated and powerless because there was nothing I could do to change the situation, and I had no idea how long I would be sitting there waiting. When I finally saw the reason for the congestion, I was relieved that I was close to getting past the roadworks, but I still felt a bit stressed knowing that I was half an hour late.

 

 

getting stuck

گیر افتادن- گیر کردن

stuck

گیر کرده- گیر افتاده

lunchtime

وقت ناهار

congestion

تراکم- شلوغی و ترافیک- ازدحام

a queue of cars

صف ماشین- ترافیک ماشین-تعداد زیادی ماشین که پشت سر هم ایستادند

frustrated

درمانده

causing

موجب- سبب

powerless

ضعیف- بی نیرو- عاجز- ناتوان

turned out

مشخص شدن- معلوم شدن

getting past

رد کردن- گذراندن

roadworks

عملیات اجرایی و تعمیری در خیابان

a bit

کمی

 

 

Vocabulary:

Lunchtime: the time in the middle of the day when people usually eat their lunch

زمان ناهار: زمانی در وسط روز که مردم معمولاً ناهار خود را می خورند

 

Causing: to make something happen, especially something bad

موجب- سبب- علت: اتفاق افتادن، به ویژه اتفاق بد

 

Roadworks: repairs that are being done to a road

تعمیرات جاده ای: تعمیراتی که در یک جاده انجام می شود

 

stuck:  impossible or unable to move from a particular position

گیر افتاده- گیر کردن: غیرممکن است یا قادر به حرکت یا بیرون رفتن از یک موقعیت خاص نیست

 

congestion: the problem of too much traffic in a place

ازدحام: مشکل ترافیک زیاد در یک مکان

frustrated: feeling annoyedupset, and impatient, because you cannot control or change a situation, or achieve something

درمانده- سرخورده: احساس آزردگی، ناراحتی و بی حوصلگی، زیرا نمی توانید موقعیتی را کنترل یا تغییر دهید، یا به چیزی برسید

 

powerless: unable to stop or control something because you do not have the power, strength, or legal right to do so 

ناتوان: نمی توانید چیزی را متوقف یا کنترل کنید زیرا قدرت، یا حق قانونی این کار را ندارید

a bit:  a little

کمی: یک کم

 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه