پادکست آموزش زبان انگلیسی: Community Education

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Community Education

 

زمان تقریبی مطالعه: ۱۵ دقیقه

 

گروه آموزشی المپ پادکست  Community Educationرا برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

 

Community Education

 

- Questions 9-14

 

 

Read the text below and answer questions 9–14.

Short Courses:  Business

Business Basics

Gain foundation knowledge for employment in an accounts position with bookkeeping and business basics through to intermediate level; suitable for anyone requiring knowledge from the ground up.

Code B/ED011

16th or 24th April 9AM–4PM

Cost $420

 

 

 

Bookkeeping

 

This course will provide students with a comprehensive understanding of bookkeeping and a great deal of hands-on experience.

Code B/ED020

19th April 9AM–2.30PM (one session only so advance bookings essential)

Cost $250

 

New Enterprise Module

 

Understand company structures, tax rates, deductions, employer obligations, profit and loss statements, GST and budgeting for tax.

Code B/ED030

15th or 27th May 6pm–9pm

Cost $105

 

Social Networking – the Latest Marketing Tool

 

This broad overview gives you the opportunity to analyze what web technologies are available and how they can benefit your organisation.

Code B/ED033

1st or 8th or 15th June 6pm–9pm

Cost $95

 

Communication

 

Take the fear out of talking to large gatherings of people. Gain the public-speaking experience that will empower you with better communication skills and confidence.

Code B/ED401

12th or 13th or 14th July 6pm–9pm

Cost $90

 

 

دوستان المپ در ادامه یک سری واژگان مرتبط را برای شما آماده کرده ایم. لطفا بعد از من آنها را برای خود چندین بار تکرار کنید تا بر روی تلفظ لغات، تسلط پیدا کنید:

 

 

 

1

 

basic

simple and not complicated, so able to provide the base or starting point from which something can develop.

 

مبانی- اصول- مفاهیم

 

2

 

gain

to get something that is useful, that gives you an advantage or that is in some way positive, especially over a period of time.

 

به دست آوردن- کسب کردن

 

 

 

 

3

 

 

foundation knowledge

the facts, theories, principles, methods, skills, terminology, and modes of reasoning that are essential to more advanced or independent learning in an academic discipline.

 

 

دانش پایه

 

 

4

 

employment

the fact of someone being paid to work for a company or organization.

 

استخدام

 

 

5

 

bookkeeping

the job or activity of keeping an exact record of the money that has been spent or received by a business or other organization.

 

حسابداری

 

6

through

from one end or side of something to the other.

از طریق- از وسط

7

intermediate

being between two other related things, levels, or points.

در سطح متوسط (نه مبتدی ونه پیشرفته)

8

suitable for

acceptable or right for someone or something.

مناسب برای ...

9

ground up

From the very beginning; also, completely, thoroughly.

از ابتدا، از پایه، از اول

10

cost

the amount of money needed to buy, do or make something.

قیمت

 

11

 

course

a set of classes or a plan of study on a particular subject, usually leading to an exam or qualification.

 

دوره ی آموزشی

12

provide

to give or supply.

تهیه کردن- در دسترس گذاشتن- در اختیار گذاشتن

13

comprehensive

including many things.

جامع- وسيع- گسترده

 

14

a great deal

a large amount.

خیلی زیاد

 

15

 

hands-on

Someone who has hands-on experience of something has done or used it rather than just read or learned about it.

 

عملی

16

session

a period of time or meeting arranged for a particular activity.

جلسه- دوره

17

advance bookings

An advance booking is a booking made before you arrive at a hotel, restaurant, or other places.

از قبل رزرو کردن

18

essential

necessary or needed.

واجب- لازم- ضروری

 

19

 

enterprise

an organization, especially a business, or a difficult and important plan, especially one that will earn money.

 

شرکت- سازمان

 

 

 

20

 

module

one of a set of separate parts that, when combined, form a complete whole.

 

ماژول- سنجه- معیار

 

21

 

company structure

a system outlining how the activities are organized and directed to achieve goals.

 

ساختار سازمانی

 

22

tax rate

the percentage of an amount or value that has to be paid in tax.

میزان مالیات- نرخ مالیات

 

23

 

deduction

the calculation of taking an amount or a part of something away from a total or the amount that is taken away.

 

کسر- برداشت

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

employer obligations

An employer has the obligation to: observe the law, contracts, and agreements, treat employees equally regardless of their origin, religion, sex, age or political views, look after their employees' safety and occupational health, provide their employees with a written account of the central conditions of work.

 

 

 

 

تعهدات کارفرما

 

 

25

 

 

profit and loss statements

refers to a financial statement that summarizes the revenues, costs, and expenses incurred during a specified period, usually a quarter or fiscal year.

 

 

صورت های سود و زیان

26

GST

Goods and Services Tax.

مالیات بر ارزش افزوده

 

27

 

budget

a plan to show how much money a person or organization will earn and how much they will need or be able to spend.

 

بودجه- بودجه بندی

 

 

 

28

 

social networking

the use of websites and other internet services to communicate with other people and make friends.

 

شبکه های اجتماعی

 

29

 

latest

 

newest or most recent or modern.

 

 

 

آخرین- جدیدترین و بروزترین

 

 

30

 

 

marketing tool

product development and promotional strategies and actions that a company uses to develop and promote its products or services.

 

 

ابزار بازاریابی

31

broad

very wide.

کلی - وسیع- جامع

 

 

32

 

overview

a short description of something that provides general information about it, but no details.

نمای کلی- نظر  نظر اجمالی-

کلی

 

33

 

opportunity

an occasion or situation that makes it possible to do something that you want to do or have to do, or the possibility of doing something.

 

فرصت

 

34

 

analyze

to study or examine something in detail, in order to discover more about it.

 

آنالیز کردن- تحلیل کردن

 

35

web technology

Web technologies refer to the way computers/devices communicate.

فناوری وب- تکنولوژی مبتنی بر وب

36

available

able to be bought or used.

موجود- در دسترس

37

benefit

a helpful or good effect, or something intended to help.

منفعت- سود- فایده

38

organization

a group of people who work together in an organized way for a shared purpose.

سازمان- تشکیلات

 

39

communication

the act of communicating with people.

ارتباطات

 

 

40

 

 

take the fear out of sth

Take an unpleasant emotion or thought that you have when you are frightened or worried by something dangerous, painful, or bad that is happening or might happen away.

 

 

ترس را دور کردن

41

gathering

a party or a meeting when many people come together as a group.

گردهمایی- اجتماع

42

public-speaking

the activity of speaking on a subject to a group of people.

سخنراني برای عموم - در جمع صحبت کردن

43

empower

to give someone the official authority or the freedom to do something.

اجازه دادن- توانایی دادن- قادر کردن

 

44

 

skill

cleverness at doing something, resulting either from practice or from natural ability.

 

مهارت

 

45

confidence

belief and faith in one’s own ability.

اعتماد به نفس

 

 

المپی های عزیز، الان بیاید با هم به سوالات 9 تا 14 پاسخ بدیم:

 

Questions 9-14

 

 

Do the following statements agree with the information given in the text? Answer True, False or Not given to questions 9–14.

 

True     if the statement agrees with the information

False    if the statement contradicts the information

Not given        if there is no information on this

 

 

Questions

9) Business Basics is appropriate for beginners.

10) Bookkeeping has no practical component.

11) Bookkeeping is intended for advanced students only.

12) The New Enterprise Module can help your business become more profitable.

13) Social Networking focuses on a specific website to help your business succeed.

14) The Communication class involves speaking in front of an audience.

Remember, there are three sections to the Reading test and you have 60 minutes to complete all three!

 

 

 

المپی های عزیز، الان بیاید با هم به سوالات چهار گزینه ای زیر که از داخل لغات جدید انتخاب شدن پاسخ بدیم:

 

 

Multiple choices:

 

 1. The boy waded …………. the water to reach his boat.
 1. from
 2. via
 3. through
 4. across

 

 1. This novel is too difficult for............... students of English.
 1. intermediate
 2. entertainment
 3. advanced
 4. environment

 

 1. The interest I receive on my savings account is paid after the ..........of tax.
 1. reduction
 2. auction
 3. seduction
 4. deduction

 

 1. Many employers consider ........experience to be as useful as academic qualifications.
 1. hands-in
 2. hands-on
 3. hands-off
 4. hands-free

 

 

 

Answers of the questions 9-14:

9. TRUE

10. FALSE

11. NOT GIVEN

12. NOT GIVEN

13. FALSE

14. TRUE

 

 • Multiple choices:

 

1) c    2) a   3) d   4) b

 

            این پادکست در گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ تهیه شده است.

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه