توصیف نقاط قوت به انگلیسی

توصیف نقاط قوت به انگلیسی

 

گروه آموزشی المپ پادکست What do you perceive as your greatest strength را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده از این لغات و عبارات، در مورد نقاط قوت خود در مهارت اسپیکینگ آزمون آیلتس و همچنین مصاحبه ها صحبت کنید. عزیزانم بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چند بار آن را برای خود بخوانید.

 

پادکست اصلی 

 

برای اینکه بتوانید در مورد نقاط قوت خود در آزمون آیلتس و یا مصاحبه های شغلی صحبت کنید، می توانید از عبارات زیر کمک بگیرید:

 

1. Problems are not stop signs, they are guidelines.

2. I look forward with just as much pleasure as I took back.

3. It’s a good idea to view the world through rose-colored glasses.

4. Open communication is the most important factor to create success.

5. I’m inclined to experience new things that to follow familiar approaches.

6. I’m against people who think “Go with the flow”.

7. According to researchers, fun is a recipe for success.

8. I stay level-headed in a crisis.

9. I perceive myself as a hardworking, confident and energetic individual.

10. When I face a difficult challenge, I try to focus on the positive aspects of the situation and avoid thinking about the possibility of failure.

11. I see myself as calm and emotionally stable.

12. I enjoy the company of others and find it easy to talk to people.

13. punctuality is the soul of business.

14. I work well in a team and have good leadership skills.

15. I have every reason to have a positive outlook on life.

16. I am task-oriented and self-starter.

17. I always try to be on time for all of my business appointments.

18. I have the ability to read people’s thoughts.

 

دوستان المپ حالا یک سری واژگان مرتبط را برای شما آماده کرده ایم. لطفا بعد از من آنها را برای خود چندین بار تکرار کنید تا بر روی تلفظ لغات، تسلط پیدا کنید:

 

پادکست لغات 

 

 

Word Definition
Positive aspects جنبه های مثبت

Good mind-reader

ذهن خوان خوب

Psychologically speaking

روانشناسانه بخواهم بگم

Open communications

روابط گشوده

Problem solver

حلال مشکل

Visual memory

حافظه تصویری

Deal with stress

کنار آمدن با استرس
Independent-minded

ذهنیت مستقل

Possibility of failure امکان شکست
Familiar approaches

راهکار های مستقل

Optimistic view دیدگاه خوشبین
Sense of humor

حس شوخ طبعی

Closely linked مرتبط به صورت نزدیک
Business appointments

ملاقات های کاری

God-given gift هدیه خدادادی
Stable emotions

احساسات پایدار

Good company

دوست خوب
Rose-colored به رنگ رز

Bright side of life

نیمه روشن زندگی
Positive outlook نگرش مثبت
embodiment تجسم، تضمین

Personal character

شخصیت فردی
Recipe for success برگه رسید برای موفقیت

 

گروه آموزش آنلاین زبان انگلیسی المپ، یک سری سوالات در زمینه your strength برای شما تهیه کرده است. لطفا سوالات را مطالعه کرده و پاسخ آنها را جداگانه برای خود یادداشت کنید.

 

Discussion Questions

1. How does he react to the problems?

2. Does he need to be forced to do a task? Why?

3. How can you call him an optimistic person?

4. How does he express his outlook on life?

5. what is the most important thing that he thinks is linked to success?

6. Do you think he is a good company? Why?

7. What privileges  does his mind have?

8. Why is he trying to have a sense of humor?

 

حالا بیایید به سوالات بالا پاسخ دهیم:

Answer the above questions

1. He can fix them well. As he says, problems are guidelines.

2. No, he doesn’t. He is task-oriented and has good leadership skills.

3. He looks forward with just as much pleasure as he looks back. He also looks on positive aspects of the situation and avoid thinking the possibility of failure. He expects things will turn out well.

4. He declares that sometimes, it’s a good idea to view the world through rose-colored glasses.

5. He believes that perseverance and success are closely linked.

6. Yes, I do. He says  he’s outgoing and gets along well with others, how ever he believes that his friend’s idea should be asked.

7. According to his words, he has the ability to read people’s thoughts as a god-give gift. He can also communicate very well and has a lively, creative and enquiring mind with a good visual memory.

8. Because he believes that fun is a recipe for success according to researchers. They also say that life is short, smile while you still have teeth!

 

پادکست سوالات 

 

نکته گرامری

حال برای اینکه پادکست برای شما کاملا جا بیافتد و آن را به خوبی درک کنید، بیایید یک سری نکات گرامری که در متن استفاده شده اند را با هم مطالعه کنیم:

 

• I have a positive attitude.

برای بیان نگرش باید از فعل have استفاده کنیم.

• I am good at creating contents on the websites.

•  I am good at managing my time.  

برای نشان دادن خوب بودن در چیزی، فعل را به صورت ing دار استفاده می کنیم.

 

• A god-given gift


هنگام اتصال یک فعل به فاعل انجام دهنده آن، فعل را به صورت past participle استفاده می کنیم. یعنی قسمت سوم فعل. در اینجا given قسمت سوم فعل give است. در ضمن علامت خط فاصله بین دواسم آن را تبدیل به صفت می کند. همانند well-known

 

پادکست گرامر 

نظر شما

نام

ایمیل

دیدگاه