پادکست آموزش زبان انگلیسی: Camping in The Bush


در: خبر    11     آذر     admin

گروه آموزشی المپ پادکست “Camping in the Bush” را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Conditions of Employment


در: خبر    8     آذر     admin

گروه آموزشی المپ این پادکست را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Writing Effective Emails


در: خبر    2     آذر     admin

با خواندن این مقاله، مهارت رایتینگ آیلتس خودتون رو تقویت خواهید کرد و همچنین خواهید آموخت که چگونه می توان یک ایمیل صحیح و پرکاربرد نوشت. بعد از خواندن این مقاله و با رعایت تمام مواردی که یاد گرفتید ایمیلی را برای نمونه بنویسید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: General Training Test 2


در: خبر    1     آذر     admin

گروه آموزشی المپ این پادکست را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Skill You Learned When You Were a Child


در: خبر    30     آبان     admin

در این پادکست شما یاد می گیرید که درباره حرفه ای که در بچگی آموخته اید، صحبت کنید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Situation THat Made You a Little Angry


در: خبر    29     آبان     admin

این پادکست کمک می کند تا درباره موقعیتی که در آن عصبانی شده اید، صحبت کنید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe an Occasion When You Helped Someone


در: خبر    27     آبان     admin

این پادکست درباره موقعیتی است که در آن به دیگران کمک شده است.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Community Education


در: خبر    26     آبان     admin

گروه آموزشی المپ پادکست Community Educationرا برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe The First Time You Used a Foreign Language To Communicate


در: خبر    25     آبان     admin

پادکست ها می توانند کمک زیادی به شما کنند. برای مثال با مطالعه پادکست زیر می توانید درباره اولین باری که با کسی و با زبان خارجی ارتباط برقرار کرده اید، صحبت کنید.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Beneficial Work Practices for The Keyboard Operator


در: خبر    24     آبان     admin

گروه آموزشی المپ پادکست Beneficial work practices for the keyboard operator را برای شما تهیه کرده تا بهتر بتوانید با استفاده ازاین لغات و عبارات، مهارت ریدینگ آیلتس خودتون رو تقویت کنید. بعد از اینکه به این پادکست گوش دادید، چندبار آن را برای خود بخوانید.