پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Skill You Learned When You Were a Child


در: خبر    30     آبان     admin

در این پادکست شما یاد می گیرید که درباره حرفه ای که در بچگی آموخته اید، صحبت کنید.

نحوه استفاده از آرتیکل ها بر انواع اسم ها


در: مقاله ها    29     آبان     admin

در این مقاله به نحوه استفاده کلماتی مثل The, a Few, Much, Many etc. در انواع اسم ها میپردازیم.

پادکست آموزش زبان انگلیسی: Describe a Situation THat Made You a Little Angry


در: خبر    29     آبان     admin

این پادکست کمک می کند تا درباره موقعیتی که در آن عصبانی شده اید، صحبت کنید.

یادگیری زبان انگلیسی با قصه: The Very Wiggly Tooth


در:     27     آبان     admin

این قصه در مورد دختربچه ای است که دندان های شیری اش در حال افتادن هستند و نمیتواند برای داشتن دندان های واقعی صبر کند.